Kamer dringt per motie aan op overleg met drinkwatersector over voldoende investeringsruimte
Terug 9 december 2020

Kamer dringt per motie aan op overleg met drinkwatersector over voldoende investeringsruimte

​De Tweede Kamer heeft door het aannemen van de motie Dik-Faber c.s. over de WACC onderstreept dat de regering tijdig in overleg moet treden met de drinkwaterbedrijven en hun aandeelhouders / overheden over een tijdige herziening van de WACC, om zo de continuïteit van de drinkwaterbedrijven en hun kerntaken te kunnen waarborgen. Dit gebeurde afgelopen dinsdag bij de stemmingen over de moties die ingediend waren bij het onlangs gehouden wetgevingsoverleg Water en wadden. Ook werd de motie Bromet c.s. over een rechtsgrondslag voor een verbod op toepassing van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw aangenomen. Deze motie vraagt de regering om zo snel als mogelijk een toereikende rechtsgrondslag te creëren voor het weer kunnen bekrachtigen van het verbod op professioneel bestrijdingsmiddelen toepassen op verhardingen en andere oppervlakten buiten de land- en tuinbouw.

Regelgeving WACC beter aansluiten op de praktijk
Vewin had in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water en wadden op 1 december aandacht gevraagd voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen en is daarom verheugd dat de Tweede Kamer de motie Carla Dik-Faber c.s. over de WACC (Weighted Average Cost of Capital) heeft aangenomen. De motie is behalve door Dik-Faber (Christen Unie) ingediend door Jacco Geurts (CDA), Remco Dijkstra (VVD) en William Moorlag (PvdA). De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag door klimaatverandering (droge zomers), de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra. Opgeteld vragen deze uitdagingen om een stijging van de investeringen met zo'n 50% in de komende jaren, maar die investeringen dreigen onhaalbaar te worden. Het kost de drinkwaterbedrijven meer moeite dan eerder om hun investeringen te financieren, door belemmeringen die de WACC-regelgeving van de overheid opwerpt. De WACC-limiet is een instrument om de winst bij de drinkwaterbedrijven te maximeren. Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage/limiet de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strenger wordende (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden. Vewin onderstreept de noodzaak hier tijdig wat aan te doen en de regelgeving beter te laten aansluiten bij de financieringspraktijk en de uitdagingen van de drinkwatersector.

Snel weer verbod professioneel toepassen bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw
Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 24 november een uitspraak heeft gedaan waardoor het weer is toegestaan om professioneel bestrijdingsmiddelen toe te passen op verhardingen en andere oppervlakten buiten de land- en tuinbouw. Dit was slecht nieuws voor de drinkwaterbedrijven, omdat het verbod effectief is gebleken: bij innamepunten voor drinkwater is sinds het verbod een afname van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat in het water te zien is. Vewin heeft daarom bepleit voor zo snel mogelijk weer opnieuw instellen van het verbod. Laura Bromet (GroenLinks) diende een motie in samen met Tjeerd de Groot (D66), Eva van Esch (PvdD) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) om de regering te verzoeken zo snel als mogelijk een toereikende rechtsgrondslag te creëren in de wet die het mogelijk maakt het eerdere door de Kamer ingestelde verbod weer te bekrachtigen. Ook deze motie is afgelopen dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen.

Tags by dit artikel
Delen via: