‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’: basis is goed, nu verder versterken en verbeteren
Terug 24 mei 2023

‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’: basis is goed, nu verder versterken en verbeteren

In de 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water' werken overheden, de zorgsector, de farmaceutische industrie en de watersector samen aan het terugdringen van medicijnresten in water. Uit de evaluatie van de Ketenaanpak die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op 8 mei jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Ketenaanpak succesvol is, maar dat meer duidelijkheid over doelen en indicatoren gewenst is. Ook staat de effectiviteit van de ketenaanpak onder druk door het wegvallen van bestuurlijke structuur en van structurele ondersteuning. Aanbeveling van Berenschot en Arcadis is om meer te sturen op doelen. Voor het versterken van de Ketenaanpak wordt aanbevolen in te zetten op een betere (inter)bestuurlijke borging en structurele ondersteuning bij het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma en het inrichten van een plannings- en verantwoordingscyclus. Vewin steunt deze aanbevelingen, want medicijnresten die via het riool en de RWZI's het oppervlaktewater bereiken zijn een grote zorg voor drinkwaterbronnen. Vewin blijft aandringen op meer zichtbare resultaten. De huidige aanpak vertaalt zich helaas nog niet in minder medicijnresten in drinkwaterbronnen. In 2021 zat 47% van de analyseresultaten bij innamepunten langs de Rijn boven de streefwaarde van 0,1 microgram per liter, meer dan in 2020.

Zet in op snelle uitvoering ambitie meer zuivering medicijnresten uit afvalwater

Uit de evaluatie komt naar voren dat de Ketenaanpak concrete resultaten oplevert zoals het bouwen van aanvullende vierde trapzuiveringen bij RWZI's. Deze vierde trap is een aanvullende zuivering die medicijnresten uit afvalwater kan verwijderen. De ambitie van minister Harbers (IenW) is dat er de komende jaren nog veel meer vierde trapzuiveringen volgen. Vewin vindt snelle uitvoering van deze ambitie een belangrijk concreet doel. Daarnaast vindt Vewin dat aandacht voor echte bronaanpak nodig blijft, zoals via de Green Deal Duurzame Zorg. Het doel van de Green Deal is het verminderen van emissies naar water via bewuster gebruik en voorschrijven van minder belastende middelen. Hierbij gaat het ook om het terugdringen van röntgencontrastmiddelen in water via bijvoorbeeld het gebruik van plaszakken.

Lees hier de evaluatie: Evaluatie ketenaanpak Medicijnresten uit Water 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Lees meer over het standpunt van Vewin over de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water in het position paper voor het Commissiedebat Water 7 juni 2023 - Standpunten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: