Masterclass voor Tweede Kamerleden over bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit
Terug 3 juni 2022

Masterclass voor Tweede Kamerleden over bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit

Op 1 juni jl. organiseerden Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, de Vlinderstichting en Vewin een masterclass voor Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers over bestrijdingsmiddelen. Aanleiding om de masterclass te organiseren is dat bestrijdingsmiddelen langere tijd niet besproken zijn in de Tweede Kamer, maar binnenkort meerdere keren op de agenda staan. De Tweede Kamer spreekt op 8 juni in een Commissiedebat over het onderwerp bestrijdingsmiddelen met minister Staghouwer (LNV) en staatssecretaris Heijnen (IenW). Een dag eerder, op 7 juni, staat het Commissiedebat Water met minister Harbers (IenW) op de agenda van de Tweede Kamer. Daarnaast is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op dit moment in ontwikkeling. Zowel bij de transitie in de landbouw, de integrale aanpak van opgaves in het landelijk gebied via het NPLG als bij de ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, spelen bestrijdingsmiddelen een belangrijke rol. De masterclass was bedoeld om wat dieper op het onderwerp in te gaan. De masterclass werd gegeven door onafhankelijke deskundigen en wetenschappers. Met de Kamerleden is gesproken over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en actuele uitdagingen in relatie tot waterkwaliteit, over risicobeoordeling en toelating en over duurzaam gebruik en oplossingen.

Ambitie: vrijwel geen emissie naar grond- en oppervlaktewater in 2030

Kernpunt voor Vewin is dat bestrijdingsmiddelen net als andere verontreinigingen niet thuishoren in de bronnen voor drinkwater. Wat er niet inzit, hoeven de drinkwaterbedrijven er niet uit te halen. De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in water is helaas een langjarig, hardnekkig probleem. Er is zeker vooruitgang geboekt. Dit meten de drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld bij de innamepunten in de grote rivieren, waar de concentraties van de meest aangetroffen bestrijdingsmiddelen langzaam afnemen. Maar per saldo zijn er nog steeds te veel en te vaak bestrijdingsmiddelen in onze bronnen. Extra zorgelijk is dat ook in diepe grondwatervoorraden resten van gewasbeschermingsmiddelen te vinden zijn. Reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen is voor de drinkwaterbedrijven cruciaal. Het goede nieuws is dat er afspraken zijn gemaakt om de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in water terug te dringen. De ambitie van vrijwel geen emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater in 2030, zoals verwoord in “Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030”, is van groot belang. De Rijksoverheid, vele partijen uit de agrarische sector, waterschappen en ook de drinkwatersector hebben dit programma opgesteld. Maar de uitdaging zit hem in de uitvoering, en de zorg van Vewin is dat alles er op wijst dat de eerste mijlpaal , de afspraken en doelen voor 2023, niet op tijd zullen worden behaald.

Lees meer in het Vewin position paper over bestrijdingsmiddelen: Klik hier
Tags by dit artikel
Delen via: