Nu extra inzet nodig voor bescherming grondwaterbronnen in 7e Nitraat Actieprogramma
Terug 19 oktober 2021

Nu extra inzet nodig voor bescherming grondwaterbronnen in 7e Nitraat Actieprogramma

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en bijbehorende plan-MER liggen momenteel ter inzage. Vewin heeft namens alle drinkwaterbedrijven in Nederland hierop gereageerd in een zienswijze. De conclusie hiervan is dat extra inzet nu noodzakelijk is voor het verbeteren van de grondwaterbronnen voor drinkwaterproductie, omdat het voorliggende ontwerp plan onvoldoende uitzicht biedt op het halen van het nitraatdoel in de grondwaterbeschermingsgebieden.

NAP van groot belang voor drinkwaterproductie

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (7e NAP) zoals het plan volledig heet is voor de drinkwatersector van groot belang. De maatregelen die hierin staan moeten zorgen voor het oplossen van de problemen met te hoge nitraatconcentraties in een groot aantal grondwaterbronnen voor drinkwaterproductie. Ook moet het NAP een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027.

Zienswijze Vewin

De hoofdlijnen van de zienswijze namens de drinkwatervoorziening zijn:

  • Te hoge concentraties nitraat zijn nog altijd een aanhoudend probleem in een flink deel van onze grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie;
  • In de Bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden hebben we afgesproken dat de nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater (meer specifiek: het uitspoelingswater uit de wortelzone) in de grondwaterbeschermingsgebieden rond deze winningen uiterlijk in 2025 blijvend onder de norm van 50 mg/l moet zijn;
  • De eindbalans van de resultaten van de bestuursovereenkomst (BO) wordt nog opgemaakt, maar het is al wel duidelijk dat in veel van de deelnemende gebieden nog geen uitzicht is op het halen van de doelstelling via de BO-aanpak;
  • Het voornemen in het 7e NAP om in 2024 de balans op te maken en eventuele extra (verplichte) maatregelen te overwegen voor opname in het 8e NAP (2026-2029), is voor de afgesproken doelstelling m.b.t. de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie evident te laat. Er moet vastgehouden worden aan het doel om in alle grondwaterbeschermingsgebieden uiterlijk in 2025 blijvend te voldoen aan de nitraatnorm;
  • Hoewel het ontwerp 7e NAP goede elementen bevat, bieden de opgenomen maatregelen onvoldoende uitzicht op het wel halen van het nitraatdoel in de grondwaterbeschermingsgebieden;
  • Er is dus extra inzet nodig gericht op de grondwaterbeschermingsgebieden.

Lees de zienswijze van Vewin op het ontwerp 7e NAP

Tags by dit artikel
Delen via: