Omvang buffercapaciteit oppervlaktewaterbedrijven in kaart gebracht
Terug 9 oktober 2019

Omvang buffercapaciteit oppervlaktewaterbedrijven in kaart gebracht

​Alle drinkwaterbedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater beschikken over buffercapaciteit. Dat staat in een rapport van KWR dat samen met de betrokken drinkwaterbedrijven de buffercapaciteit in kaart bracht.
De buffers variëren per drinkwaterbedrijf en bestaan uit (een combinatie van) spaarbekkens, geïnfiltreerd (duin)water, grondwater, onderlinge levering tussen waterbedrijven en/of het inzetten van een tweede bron. De capaciteit van de buffers verschilt. Innamestops van meerdere weken kunnen worden overbrugd.

Voorbereid op droge zomers

Naar aanleiding van de extreem droge zomer van 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Beleidstafel Droogte ingesteld. Het doel hiervan is om droogte-gerelateerde vraagstukken te evalueren, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen om beter voorbereid te zijn op droge zomers. Vewin neemt deel aan de Beleidstafel Droogte.

Eén van de vragen die voorligt bij de beleidstafel is wat de omvang is van de buffercapaciteit van de drinkwaterbedrijven. Buffercapaciteit (in termen van grondstof) is bedoeld om gedurende een beperkte periode innamestops vanuit oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten te overbruggen. Hierbij kan het gaan om een plotselinge (piek)verontreiniging (door industriële lozingen) of bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit door droogte. Bij droogte treedt namelijk minder verdunning in de rivieren op wat kan leiden tot kwaliteitsproblemen. Daarom is het belangrijk dat juist bij droogte de buffercapaciteit voor een groot deel wordt aangehouden om hierop in te kunnen spelen.

Vewin heeft de beantwoording van deze vraag opgepakt en KWR opdracht gegeven de buffercapaciteit te inventariseren. Het rapport is op 25 september aan de Beleidstafel Droogte aangeboden.

Inspectie

Drinkwaterbedrijven leggen via het wettelijk verplichte Leveringsplan de omvang van hun buffercapaciteit voor aan de toezichthouder, de ILT. De ILT beoordeelt deze en kan waar nodig aanwijzingen geven.

Drinkwater uit grondwater

Drinkwaterbedrijven die gebruik maken van grondwater, beschikken niet over een aparte buffercapaciteit. De reden hiervoor is dat grondwater nagenoeg altijd beschikbaar is. In Nederland wordt zo'n 60% van het drinkwater geproduceerd uit grondwater en zo'n 40% uit oppervlaktewater.

Lees het rapport Buffercapaciteit drinkwatervoorziening in Nederland

Tags by dit artikel
Delen via: