Positief oordeel over transparante totstandkoming drinkwatertarieven
9 januari 2019

Positief oordeel over transparante totstandkoming drinkwatertarieven

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018. Dit heeft zij per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Uit het oogpunt van doelmatigheid ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op totstandkoming van de tarieven en de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. Over zowel de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 als de bedrijfsverslagen 2017 is een positief oordeel gegeven en wordt voldaan aan de wet.

Transparante totstandkoming drinkwatertarieven

De ILT controleert of de tarieven op transparante wijze tot stand komen, niet-discriminerend zijn en de relevante kosten voor drinkwatertaken dekken. De Autoriteit Consument en Markt adviseert de ILT daarbij. Eerder constateerde ze tekortkomingen in de rapportages van de drinkwaterbedrijven, waar het de totstandkoming van de drinkwatertarieven aangaat. Naar aanleiding van de controle over 2016 gaf de ILT begin 2017 aan dat de transparantie ontoereikend was, en stelde ze een aanwijzing in het vooruitzicht als de opbouw van de tarieven 2018 niet aan alle wettelijke bepalingen zou voldoen.
Uit de meest recente beoordeling blijkt dat alle drinkwaterbedrijven het benodigde inzicht hebben geboden in de kosten die leiden tot de drinkwatertarieven. De kostentoerekeningen zijn navolgbaar en er is inzicht in de toegepaste verdeelsleutels. De ILT is van mening dat deze verbeteringen ertoe hebben geleid dat de drinkwaterbedrijven de totstandkoming van de drinkwatertarieven op een transparante wijze hebben gepresenteerd. Het geven van een aanwijzing is daarmee van tafel.

Toetsingskader

De drinkwatersector is tevreden met de conclusies van de toezichthouder en ervaart dit als een bevestiging van de geleverde inspanningen en aanpassingen. De resultaten van het toezicht op de drinkwatertarieven 2016 vormden voor de drinkwaterbedrijven een aansporing om met kracht door te gaan met het traject van het vergroten van de transparantie en actief de gesignaleerde verbeterpunten aan te pakken. Het in 2017 door de ILT opgestelde toetsingskader gaf de drinkwaterbedrijven daarbij de benodigde helderheid over de criteria die ILT en ACM hanteren bij het beoordelen van de tarieftotstandkoming. Het eenduidige, heldere toetsingskader was een goede stap vooruit. Alles bij elkaar is er een goede basis gecreëerd voor een efficiënt en effectief toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven waarbinnen ook steeds mogelijke verbeterin­gen worden geadresseerd.


Meer inzicht in werkwijze drinkwaterbedrijven

De drinkwatersector gaat zeer zorgvuldig om met haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ze streeft daarbij naar een uitstekende dienstverlening en een kwalitatief hoogwaardig product tegen een aanvaardbaar tarief. Het eigen initiatief van de sector voor een benchmark en de overwegend dalende kosten als gevolg van procesverbeteringen en innovaties de afgelopen jaren, geven daarvan blijk. Strak landelijk toezicht op de kwaliteit van drinkwater en de tarieven past bij het belang van een vitale sector als de drinkwatersector voor de samenleving en de volksgezondheid.

Bedrijfsverslagen voldoen aan Drinkwaterwet

De ILT beoordeelde ook de bedrijfsverslagen 2017 van de drinkwaterbedrijven. Deze geven inzicht het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de wettelijke drinkwateractiviteiten. De ILT constateert dat de drinkwaterbedrijven de gegevens tijdig hebben aangeleverd en dat de bedrijfsverslagen beschikken over een goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Daarmee voldoen de bedrijfsverslagen van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland aan alle eisen die hieraan in de Drinkwaterwet zijn gesteld. De ILT betrekt de inhoud van de bedrijfsverslagen bij het toezicht op de drinkwatertarieven van 2019.

Lees de brief van minister Van Nieuwenhuizen over de tarieven en bedrijfsverslagen ​

Tags by dit artikel
Delen via: