Stevig pleidooi staatssecretaris Heijnen voor opnieuw instellen verbod bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw
Terug 1 juli 2022

Stevig pleidooi staatssecretaris Heijnen voor opnieuw instellen verbod bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW) heeft op 29 juni in de Tweede Kamer een stevig pleidooi gehouden voor het opnieuw instellen van een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw. Volgens de staatssecretaris is het aantoonbaar dat het eerdere verbod heeft geholpen om de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwatervoorziening te verbeteren. Ook blijkt dat beheer van de openbare ruimte goed kan zonder gebruik van chemische onkruidbestrijding. Vewin steunt het standpunt van de staatssecretaris dat het eerder onverbindend verklaarde verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw weer ingesteld moet worden. Staatssecretaris Heijnen gaf daarnaast aan dat het Europese voorstel voor de herziening van de Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden het wetsvoorstel ondersteunt. In de richtlijn is het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen in kwetsbare gebieden verder aangescherpt.

Wettelijke grondslag voor verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw

De staatssecretaris deed deze uitspraken in de tweede termijn van het plenaire debat over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waarmee de wettelijke grondslag wordt geregeld voor een verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw. Verschillende Kamerleden spraken hun steun uit voor het wetsvoorstel en onderstreepten het belang ervan voor het verbeteren van de waterkwaliteit en dat van drinkwaterbronnen in het bijzonder. Leonie Vestering (PvdD) en Sandra Beckerman (SP) pleitten voor een uitbreiding van het verbod naar een totaalverbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden of Natura2000 gebieden. De staatssecretaris reageerde dat dit buiten de mogelijkheden van het voorliggende wetsvoorstel ligt. Amendementen van Kamerleden van GroenLinks, PvdA en PvdD om het verbod uit te breiden naar onder andere alle gevaarlijke middelen, om het halen van de doelen van de KRW dichterbij te brengen en drinkwaterbronnen te beschermen werden door de staatssecretaris ontraden. Zij gaf aan niet in de bevoegdheden van de minister van LNV te willen treden. Ook voor een motie van Beckerman over het meenemen van de effecten van cocktails van bestrijdingsmiddelen bij de toelating verwees de staatssecretaris naar de minister.

Vorige verbod aantoonbaar effectief, Vewin pleit voor opnieuw instellen

De wetswijziging is nodig omdat op 24 november 2020 het Gerechtshof in Den Haag het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onverbindend heeft verklaard vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag. Met de voorgestelde wetswijziging wordt een wettelijke grondslag opgenomen voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Ook wordt er een grondslag opgenomen voor een eventueel gebruiksverbod voor particulieren. Vewin betreurde destijds de uitspraak van het Gerechtshof omdat het belangrijk en wenselijk is om in de openbare ruimte geen schadelijke bestrijdingsmiddelen toe te passen. Bestrijdingsmiddelen kunnen het grond- en oppervlaktewater en ook de bronnen voor drinkwater verontreinigen. Daarom pleit Vewin voor herstel van het verbod.

Lees ook eerdere nieuwsberichten van Vewin over dit onderwerp:

-Vewin roept Tweede Kamer op om verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw te herstellen - Nieuwsberichten Vewin

-Herziening Europese richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden goed nieuws voor betere bescherming drinkwaterbronnen - Nieuwsberichten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: