Toezichtarrangement Geothermie zorgt voor stevige toetsing op risico's voor grondwater
Terug 8 juli 2020

Toezichtarrangement Geothermie zorgt voor stevige toetsing op risico's voor grondwater

Vewin is tevreden over de wijze waarop Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het recent gepubliceerde Toezichtarrangement Geothermie toeziet op de bescherming van grondwater als bron voor drinkwater. Dit Toezichtarrangement is nodig omdat door de energietransitie de komende decennia het aantal projecten met geothermie (aardwarmte) naar verwachting fors zal toenemen. Geothermie kent milieu- en veiligheidsrisico's, zoals kans op aardbevingen, milieuschade, vermenging van zoet en zout water en arbeidsveiligheidsrisico's. Om deze risico's te beheersen geeft het Toezichtarrangement een overzicht van de wettelijke vereisten. SodM benoemt in het document nadrukkelijk drinkwater als belangrijke te beschermen functie. Zo moeten partijen die naar aardwarmte gaan boren rekening houden met risico's als corrosie aan de putten en mogelijke lekkages van zout water naar het grondwater. Dit geeft ondernemers inzicht in de inrichting van het toezicht van SodM en de eisen die SodM aan hen stelt. Het Toezichtarrangement maakt tevens inzichtelijk aan belanghebbenden als werknemers, omwonenden, gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven wat de eisen zijn waaraan de operators moeten voldoen. Vewin vindt het belangrijk dat voor geothermie strenge eisen worden gesteld, goed toezicht is hierbij eveneens cruciaal.

Risico knelpunten en spanningen in de ondergrond neemt toe, functiescheiding nodig

Het boren naar aardwarmte is een mijnbouwactiviteit en levert mogelijke risico's op voor het grondwater. Vewin vindt dat geen enkele vorm van mijnbouw, dus ook geothermie niet, thuishoort in gebieden voor de drinkwatervoorziening en pleit daarom voor functiescheiding van de functies mijnbouw en drinkwater. Vewin steunt daarom de beleidskeuze die in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is gemaakt om mijnbouw uit te sluiten in bestaande beschermingsgebieden en boringvrije zones rondom grondwateronttrekkingen voor de drinkwaterbereiding. Die uitsluiting zou wel verbreed moeten worden naar alle door provincies aangewezen gebieden voor drinkwater. Ook zou het boren ónder deze gebieden uitgesloten moeten worden.

Door de toenemende drukte in de ondergrond neemt ook de kans op knelpunten en spanningen tussen de diverse functies in de ondergrond toe. Volgens Vewin is het daarom nodig dat ook bij de zoektocht naar en aanwijzing van de aanvullende strategische grondwatervoorraden functiescheiding het uitgangspunt is. In de overige grondwatergebieden moeten risico's door geothermie uiteraard ook zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom pleit Vewin voor strenge eisen aan de boringen voor geothermie in de mijnbouwregelgeving.

Lees meer over het standpunt van Vewin over de Structuurvisie Ondergrond.

Tags by dit artikel
Delen via: