Tweede Kamer benadrukt belang waterkwaliteit en waterkwantiteit in Commissiedebat Water
Terug 10 juni 2021

Tweede Kamer benadrukt belang waterkwaliteit en waterkwantiteit in Commissiedebat Water

​De Tweede Kamer heeft in het Commissiedebat Water van 9 juni breed aandacht gevraagd voor zowel de waterkwaliteit als voor de waterkwantiteit. Dat water een belangrijk thema is voor de Kamer bleek uit het grote aantal Kamerleden dat deelnam. Naast de ervaren waterwoordvoerders als Tjeerd de Groot (D66), Chris Stoffer (SGP) en Laura Bromet (GL), waren er ook een aantal nieuwelingen op watergebied aan het woord: Rudmer Heerema (VVD), Pieter Grinwis (CU), Leonie Vestering (PvdD), Caroline van der Plas (BBB), Sandra Beckerman (SP) en Derk Boswijk (CDA). Naast minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen was ook minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig.

Waterkwaliteit: staat onder druk

Meerdere Kamerleden gaven in hun bijdrage aan dat de waterkwaliteit in Nederland onder druk staat en zich hierover zorgen te maken. Heerema (VVD), De Groot (D66) en Bromet (GL) benoemden de waterkwaliteit en het niet halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 als een serieus probleem. Bromet (GL) verwees naar een landkaartje waar de waterkwaliteit "rood" kleurt vanwege diverse problemen die onvoldoende aangepakt worden. Dit terwijl we weten wat we moeten doen als het gaat om bestrijdingsmiddelen, opkomende stoffen, nutriënten en medicijnresten in water. De Groot (D66) gaf aan dat Nederland zich aan de wet moet houden, dus ook moet voldoen aan de doelen van de KRW. Hoe voorkomt Nederland dat het land vanwege het niet voldoen aan de KRW-doelen straks op slot gaat, zoals dit ook als gevolg van de stikstofproblematiek is gebeurd? De minister, Cora van Nieuwenhuizen, nuanceerde de opmerkingen van de Tweede Kamer. Volgens haar is het niet overal zo dat de kwaliteit onder druk staat, maar er zijn zeker ook uitdagingen, bijvoorbeeld verontreinigingen die bovenstrooms in het buitenland in onze rivieren terechtkomen. Beckerman (SP) vroeg aandacht voor de nadelige consequenties van bodemenergiesystemen op het grondwater. De Minister onderstreepte dat functiescheiding van grondwater en bodemenergie het uitgangspunt is en waar deze functiescheiding niet kan het drinkwaterbelang prevaleert.

Waterkwantiteit: Tweede Kamer onderschrijft watertransitie

De droogteproblematiek en het belang van voldoende water, waterkwantiteit, werd door meerdere Kamerleden benoemd. De Groot (D66) vroeg om meer aandacht voor de situatie van te lage grondwaterstanden, evenals Boswijk (CDA). Beiden gaven aan dat Nederland een (water)transitie moet maken: niet langer water zo snel mogelijk afvoeren, maar (regen)water beter vasthouden. Boswijk (CDA) gaf aan dat op de hoge zandgronden meer inzicht nodig is in welke ruimtelijke maatregelen genomen moeten worden om de droogte aan te pakken. Heerema (VVD) sprak steun uit voor een Nationaal Waterakkoord, met samenwerking van alle bij water betrokken partijen. Hij vroeg aan de minister van IenW hoe zij een dergelijk akkoord beoordeelt. Hij werd hierbij gesteund door Grinwis (CU). De Minister gaf hierop aan het pleidooi voor een gezamenlijk akkoord te steunen, maar gezien de huidige demissionaire status van de regering verwees zij voor het vervolg naar een volgend missionair kabinet.

PFAS: roep om actief bronbeleid

Het onderwerp PFAS kwam tijdens dit debat niet heel uitgebreid aan de orde, al spraken een aantal Kamerleden nu al hun zorgen uit. De Tweede Kamer had eerder die dag besloten het onderwerp PFAS niet te behandelen tijdens het Commissiedebat Water, maar via een traject met een stafbriefing, een Schriftelijk Overleg en mogelijk nog een apart Commissiedebat. Bromet (GL) vroeg alsnog tijdens dit debat om urgentie en een nationaal (productie)verbod van PFAS. Ook Beckerman (SP) vroeg welke stappen het Kabinet gaat zetten om het PFAS probleem aan te pakken.

WACC

Wat betreft de WACC vroeg Grinwis (CU) aan de minister van IenW wat zij gaat doen om op tijd de investeringscapaciteit voor de drinkwaterbedrijven te vergroten. De Minister gaf aan voornemens te zijn hierover in september 2021 een besluit te nemen. Ook is zij in gesprek met de banken om de voorwaarden voor de drinkwaterbedrijven te verbeteren.

Tweeminutendebat

Een aantal Kamerleden kondigden aan een 'tweeminutendebat' te wensen om de discussie over een aantal onderwerpen uit dit commissiedebat af te ronden door een of meerdere moties in te dienen. Voorheen heette een dergelijk debat 'VAO' of 'verslag algemeen overleg'. Dit debat vindt plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer en moet nog ingepland worden.

Lees hier het Vewin-position paper voor dit debat: Commissiedebat Water 9 juni 2021 - Standpunten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: