Tweede Kamer vraagt betere bescherming drinkwatervoorziening in Aanvullingsbesluit Bodem
Terug 19 december 2019

Tweede Kamer vraagt betere bescherming drinkwatervoorziening in Aanvullingsbesluit Bodem

Onlangs behandelde de Tweede Kamer het Aanvullingsbesluit Bodem, dat een aanvulling wordt op de Omgevingswet. Het Aanvullingsbesluit zal samen met de Aanvullingswet op termijn de huidige Wet Bodembescherming gaan vervangen, waarmee de aanpak van bodemverontreinigingsgevallen is geregeld. Op 17 december nam de Kamer een motie aan van Henk van Gerven (SP) aan om in het Aanvullingsbesluit instructieregels op te nemen voor gevallen waarbij bodemverontreiniging grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigt. Ook stemde de Kamer in met een motie van Erik Ronnes (CDA) die oproept de governance van het grondwaterbeheer te versterken en te borgen dat onder regie van provincies daartoe integrale visies op grondwater worden opgesteld. De motie geeft invulling aan een advies dat in december 2017 is uitgebracht door de (voormalige) Adviescommissie Water. Vewin is blij met deze moties omdat bescherming van grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening hiermee wordt versterkt.

Kwetsbaar

De bodem is een belangrijke bron van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Een veilige drinkwatervoorziening is afhankelijk van goed beheer van de bodem. Bodemverontreiniging is nog steeds een belangrijk knelpunt voor de grondwaterbronnen voor drinkwaterbereiding. Eenmaal verontreinigd grondwater kan voor altijd ongeschikt raken voor de drinkwatervoorziening.

Vangnet noodzakelijk

De grootste en meest ernstige gevallen van bodemverontreiniging zijn en worden aangepakt op basis van de huidige Wet Bodembescherming en de afspraken in het Bodemconvenant, maar een groot aantal gevallen zal na afronding daarvan in de bodem achterblijven. De huidige Wet Bodembescherming zal dan vervallen. Eventuele maatregelen rondom resterende bodemverontreinigingen worden in de toekomst veel meer gestuurd vanuit bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen. Het wettelijk kader wordt daarop aangepast. In plaats van de huidige wet komen er een Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit Bodem bij de Omgevingswet. Van belang daarbij is dat er een werkend vangnet is dat waarborgt dat de resterende gevallen opgeruimd worden wanneer deze een bedreiging vormen voor grondwateronttrekkingen voor drinkwaterbereiding.

Lees het Standpunt van Vewin over het Aanvullingsbesluit Bodem

Tags by dit artikel
Delen via: