Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming: daadkrachtige uitvoering cruciaal
Terug 28 september 2020

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming: daadkrachtige uitvoering cruciaal

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie, watersector en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming. Met het 'Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030' wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans met natuur en milieu.
Vandaag heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het 'Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030' naar de Tweede Kamer gestuurd. De betrokken partijen Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW trekken samen met elkaar op om een transitie te realiseren met daarin een aantal grote opgaven. In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder verwoord werd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de minister van LNV.

Inzet op omslag naar weerbare teeltsystemen

Alle betrokken partijen van het UP werken samen aan een land- en tuinbouwpraktijk verbonden met de natuur waarin alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt met nagenoeg geen emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten voor voedselconsumptie. Daarom wordt ingezet op een omslag naar weerbare teeltsystemen waarin gewassen uit zichzelf tegen een stootje kunnen, en fors minder behoefte hebben aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een grote ambitie omdat de benodigde systemen, de kennis en de technologie nog niet of slechts beperkt bestaan en dus moeten worden (door)ontwikkeld. In het UP staan verschillende acties beschreven om ontwikkeling te stimuleren op het gebied van o.a. weerbare rassen door veredeling, innovatieve teeltconcepten en het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijders. Ook is er aandacht voor een gelijk speelveld binnen en buiten de Europese Unie.

Drinkwatersector: voortvarende implementatie Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming essentieel

Reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen is voor de drinkwaterbedrijven cruciaal. De tussenevaluatie van het PBL van de Tweede nota duurzame gewasbescherming (2019) laat zien dat het doel om in 2023 nagenoeg geen normoverschrijdingen door bestrijdingsmiddelen meer te hebben in drinkwaterbronnen bij ongewijzigd beleid waarschijnlijk niet wordt gehaald. Uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit (2020) blijkt dat de Kaderrichtlijn Water-doelen voor 2027 nog niet in zicht zijn. Er is daarom extra inzet nodig om de doelen van de Tweede nota (in 2023) en de KRW (in 2027) te kunnen halen. In de Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030 is afgesproken dat emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder moeten worden teruggebracht naar nagenoeg nul in 2030. De doelen voor 2023 en 2027 worden daarmee richting 2030 verder aangescherpt. Vewin onderschrijft die ambitie van harte. Een daadkrachtige uitvoering van het bijbehorende uitvoeringsprogramma is daarvoor cruciaal, met focus op de bescherming van drinkwaterbronnen, en extra aandacht voor toezicht en handhaving van de maatregelen in gebieden voor de drinkwatervoorziening. De eerste mijlpaal moet het realiseren van de geformuleerde doelen voor 2023 zijn.

Tags by dit artikel
Delen via: