WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 2027
Terug 24 november 2021

WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 2027

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Negen fracties namen deel aan het debat en de aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het (niet) halen van de KRW-doelen in 2027. De Kamerleden bleken het met elkaar eens dat de doelen uiterlijk in 2027 gehaald moeten zijn en spraken hun zorg uit omdat doelbereik met de huidige set van maatregelen niet mogelijk blijkt. Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werd dan ook stevig bevraagd op welke extra maatregelen zij gaat nemen om de doelen tijdig te bereiken. Vewin heeft in het position paper voor het WGO Water aangegeven dat het uitgangspunt van de drinkwatersector is dat Nederland ambitie moet tonen en alles op alles moet zetten om de doelen van de KRW uiterlijk in 2027 te halen. De Tweede Kamerleden spraken uit waterkwaliteit een urgent onderwerp te vinden en vroegen aan de minister om inzichtelijk te maken waar de grootste problemen zijn, om de al voorgenomen maatregelen voortvarend uit te voeren en om aan te geven welke aanvullende maatregelen zij van plan is te nemen om de doelen te kunnen halen.

Minister: drie sporen, doelbereik met huidige maatregelen niet in zicht

De minister bevestigde dat Nederland de doelen van de KRW in 2027 niet zal halen met de huidige set aan maatregelen. Ze verwees naar drie sporen waarin ze aanvullende maatregelen wil nemen:
(1) t.b.v. verbeteren zuivering bij RWZI's de opgaven wat betreft nutriënten en nieuwe stoffen zoals medicijnresten in beeld brengen
(2) aanpak emissies uit de landbouw: koppelen KRW- en stikstofaanpak, en opgaven per gebied in beeld brengen voor een gebiedsgerichte aanpak
(3) internationale afspraken over terugdringen van emissies met de buurlanden via de stroomgebieden. Ook stelde ze dat de Europese Commissie in 2027 zal beoordelen of Nederland voldoende heeft gedaan om de doelen van de KRW te halen. Volgens de minister moet Nederland alle maatregelen die nodig zijn voor doelbereik vóór 2027 genomen hebben. De doelen zelf hoeven dan nog niet per se te zijn bereikt.

Tweede Kamer vraagt aandacht voor doelen KRW

Rudmer Heerema (VVD) benadrukte de rol die de ministeries van IenW en LNV spelen en vroeg welke stappen er nog gemaakt kunnen worden in verbetering van de samenwerking. Tjeerd de Groot (D66) vroeg de minister van IenW hoe Nederland 'nu echt' de doelen van de KRW wil gaan halen. Hij gaf daarbij aan dat water natuurlijk onderdeel van de formatie uitmaakt. Habtamu de Hoop (PvdA) gaf aan dat uit recent onderzoek opnieuw blijkt dat we nu in een onacceptabele situatie zitten en dat naar zijn mening Nederland te weinig doet om de waterkwaliteitsdoelen te halen. Hij vroeg de minister om regie te voeren en om een heldere tijdlijn voor het halen van de KRW-doelen. Derk Boswijk (CDA) vroeg aan de minister of zij inzichtelijk kan maken welke maatregelen nodig zijn om de doelen van de KRW te halen. Hij gaf ook aan dat tijdens de nu lopende formatieonderhandelingen hard wordt gewerkt aan het schrijven van teksten, en dat waterkwaliteit daar stevig in staat. Het is wat hem betreft "alle hens aan dek om de doelen uiterlijk in 2027 te halen". Laura Bromet (GL) vroeg de minister waar op het gebied van waterkwaliteit de grootste problemen liggen. Bromet wees er op dat een groot deel van de waterkwaliteitsproblemen door de landbouw worden veroorzaakt en dat op dat vlak grote veranderingen nodig zijn. Leonie Vestering (PvdD) pleitte ook voor extra maatregelen in de landbouw om de KRW-doelen te gaan halen. Pieter Grinwis (CU) vond dat landbouwmaatregelen meer gebiedsgericht moeten worden ingezet en stelde met de uitspraak "het toilet liegt niet" dat metingen in afvalwater gebruikt kunnen worden om bij te dragen aan het halen van de KRW doelen.

Kijk hier het volledige debat terug:


Lees hier het Vewin-position paper voor het WGO Water: WGO Water 22 november 2021 - Standpunten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: