Waterspiegel 1: Watertransitie, drinkwaterbronnen en bodemenergiesystemen
Terug 8 april 2021

Waterspiegel 1: Watertransitie, drinkwaterbronnen en bodemenergiesystemen

​​​Vandaag verschijnt Waterspiegel 1 van 2021. In dit nummer onder andere veel aandacht voor de watertransitie die de waterschappen en drinkwaterbedrijven samen bepleiten. Ook komt de kwaliteit van de drinkwaterbronnen aan bod en wordt beschreven welke invloed warmte-koudeopslag kan hebben voor de drinkwatervoorziening.
Waterbedrijf Groningen bijt het spits af voor de nieuwe rubriek Duurzaamheid met een verhaal over het verlagen van de eigen footprint.

Water verbindt

De uitdagingen op het gebied van de beschikbaarheid en de kwaliteit van water worden steeds groter. De waterschappen en drinkwaterbedrijven doen samen een dringend appel op de politiek om water bovenaan de agenda te plaatsen, als leidend principe bij ruimtelijke ordening en inrichting van stedelijke en landelijke gebieden. De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande, en de voorzitter van Vewin, Peter van der Velden, leggen uit waarom het wat hen betreft vijf vóór twaalf is. Het dubbelinterview wordt gevolgd door een samenvatting van het gezamenlijke pleidooi voor een watertransitie: Water verbindt.

Ook tijdens het waterdebat dat de Unie van Waterschappen en Vewin samen organiseerden in de aanloop naar de verkiezingen kwam de watertransitie op tafel. In dit nummer van de Waterspiegel een verslag van dit debat.

Kwaliteit drinkwaterbronnen

Nu de bestuurlijke Versnellingstafels van de Delta-aanpak Waterkwaliteit zijn afgerond, kijken Annette Ottolini (Evides) en Jelle Hannema (Vitens) terug op de bereikte resultaten en vooruit naar de toekomst.
De drinkwaterbronnen komen verder aan bod in een artikel naar aanleiding van het rapport 'Staat drinkwaterbronnen' dat RIVM onlangs uitbracht. Daaruit blijkt dat het veiligstellen van de bronnen voor drinkwater een flinke opgave is. In meer dan de helft van de 216 winningen in Nederland zijn nu of in de nabije toekomst problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water. Waterspiegel sprak met rapporteur Inge van Driezum (RIVM) en met Henk Brink (WMD) en Koen Zuurbier (PWN) namens de drinkwaterbedrijven over de lessen die geleerd kunnen worden uit het rapport.

Warmte-koudeopslag en de drinkwatervoorziening

Steeds meer gebouwen en woningen worden verwarmd met warmte-koudeopslag, een duurzame energiebron. Maar het wordt steeds drukker in de ondergrond en niet alles kan op één plek. Ruimtelijk en integraal inzicht zijn essentieel voor een goed beheer en beleid. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) draagt hieraan bij. Martin Peersmann (BZK), Peter Salverda (Vitens) en Quirine Diesbergen (ILT) vertellen ons over het belang van BRO en wat de opmars van WKO betekent voor onze drinkwatervoorziening.

Verder maken we in deze editie nader kennis met Rob van Dongen, die vorig jaar september aantrad als directeur van Brabant Water, pleit Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares) in haar column voor een nationaal programma beschikbare bronnen en lezen we in het waterpaspoort van minister Cora van Nieuwenhuizen wat haar speerpunt voor het waterbeleid is.

Lees hier Waterspiegel 1, 2021:

Tags by dit artikel
Delen via: