Waterspiegel 3: waterparagraaf Regeerakkoord, toekomstige drinkwatervoorziening en infiltreren tegen watertekorten
Terug 7 september 2021

Waterspiegel 3: waterparagraaf Regeerakkoord, toekomstige drinkwatervoorziening en infiltreren tegen watertekorten

​​Waterspiegel nummer 3 is zojuist verschenen. In dit nummer vraagt Vewin aandacht voor water bij een nieuw Kabinet. Ook staat de toekomstige drinkwatervoorziening centraal; hoe beschermen we bronnen voor drinkwater dusdanig dat waterwinlocaties kunnen blijven en waar vinden en beschermen we nieuwe grondwaterreserves?
Daarnaast twee artikelen die ingaan op het Zero Pollution Action Plan van de Europese Commissie. Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) is kritisch tegenover het plan, dat onderdeel is van de EU Green Deal.
Verder onder andere: Brabant Water en PWN vertellen over infiltratie als oplossing voor watertekorten, PFAS en het waterpaspoort van Tweede Kamerlid Pieter Grinwis.

Watertransitie en 'waterparagraaf' in het regeerakkoord

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Het bereiken van de afgesproken doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water is ernstig in gevaar. Wij dreigen toekomstige generaties op te zadelen met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater.

De drinkwaterbedrijven pleiten daarom – samen met de waterschappen – voor een watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.
Vewin heeft afgelopen mei aan informateur Mariëtte Hamer aandacht gevraagd voor deze watertransitie en enkele concrete voorstellen gedaan voor een 'waterparagraaf' in een nieuw regeerakkoord: een Nationaal Waterakkoord met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, water sturend laten zijn bij ruimtelijke inrichting, prioriteit geven aan kwaliteitsverbetering van drinkwaterbronnen en voldoende financieringsruimte voor drinkwaterbedrijven om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Eindrapportage Verkenning robuuste drinkwatervoorziening 2040

In de Structuurvisie Ondergrond is afgesproken dat de drinkwatervoorziening zich moet voorbereiden op de mogelijke groei van de drinkwatervraag, zoals opgenomen in het klimaatscenario Global Economy (GE). Hiertoe hebben provincies samen met drinkwaterbedrijven in alle regio's adaptieve strategieën voor een robuuste drinkwatervoorziening opgesteld. De eindrapportage van dit proces is begin juli gepresenteerd in de Stuurgroep Water. Het rapport wordt later aangeboden aan de ministers van IenW en EZK.

Europarlementariër Anja Hazekamp kritisch op Zero Pollution Action Plan

Afgelopen mei heeft de Europese Commissie het Zero Pollution Action Plan (ZPAP) gepubliceerd, onderdeel van de EU Green Deal. Het heeft als doel om in 2050 de lucht-, bodem en waterverontreiniging terug te brengen tot een niveau dat niet schadelijk is voor mens en natuur. Het aanpakken van vervuiling aan de bron staat hierbij centraal. Anja Hazekamp, Europarlementariër vanuit de Partij voor de Dieren en vicevoorzitter van de milieucommissie in het Europees Parlement, geeft haar visie op dit Commissie-plan en vertelt hoe in andere dossiers al dan niet werk wordt gemaakt van bronaanpak.

Voorkom dat PFAS in het milieu en drinkwaterbronnen terecht komt

De concentraties PFAS in het milieu moeten sterk worden teruggedrongen, want ze zijn hieruit heel moeilijk te verwijderen. Dit geldt ook voor drinkwater. Volgens Vewin is bronaanpak de enige juiste manier om te voorkomen dat PFAS in het milieu en drinkwater terechtkomen. De huidige aanpak is té beperkt en duurt té lang. PFAS moeten in Europa zo snel mogelijk volledig verboden worden. Ondertussen moet verkend worden wat de mogelijkheden zijn van een nationaal verbod voor PFAS via REACH en lozingsvergunningen moeten worden aangescherpt.

Lees Waterspiegel nr. 3

Tags by dit artikel
Delen via: