Wetswijziging geeft tijdelijk lucht voor investeringen drinkwatersector
Terug 22 februari 2021

Wetswijziging geeft tijdelijk lucht voor investeringen drinkwatersector

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat er voor zorgt dat het besluit over de WACC (Weighted Average Cost of Capital) eenmalig met maximaal twee jaar verlengd kan worden. De wijziging is ook een reactie op de aangenomen motie Dik-Faber c.s. van 8 december jl., waarbij een Kamermeerderheid de regering verzocht tijdig de WACC te herzien om de continuïteit van de drinkwaterbedrijven en hun kerntaken te kunnen waarborgen. Dit aangezien de drinkwaterbedrijven de komende jaren voor forse uitdagingen staan om de kwaliteit en kwantiteit van het drinkwater op peil te houden en hiervoor forse investeringen nodig zijn. De WACC methodiek belemmert echter het aantrekken van voldoende kapitaal . De voorgestelde wetswijziging opent de mogelijkheid de WACC na afloop van de huidige periode twee jaar te bevriezen en niet verder te verlagen. Dit geeft tijdelijk lucht aan de drinkwaterbedrijven en tijd om een fundamentele vernieuwing van de regelgeving voor te bereiden. Vewin is blij met deze stap van de minister.

Regelgeving sluit onvoldoende aan op financieringspraktijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij de evaluatie van de Drinkwaterwet aangegeven dat de berekeningsmethodiek van de WACC beter moet aansluiten op de financieringspraktijk van de drinkwaterbedrijven en de efficiënte bedrijfsvoering niet moet belemmeren. De huidige WACC-regeling maakt het nu onmogelijk voldoende investeringsruimte te garanderen onder de sterk gewijzigde omstandigheden (o.a. klimaateffecten, droogte, etc.) waardoor forse uitbreiding van investeringen nodig zijn. Reden waarom Vewin bepleit om de eerder gemaakte afweging die leidde tot de WACC-regulering te hernieuwen in het licht van de huidige omstandigheden. Een dergelijk onderzoek naar alternatieve oplossingen voor de problematiek en de wettelijke verankering daarvan zal niet tijdig afgerond kunnen zijn voor de nieuwe WACC-reguleringsperiode vanaf 2022. Daarom wordt nu voor de korte termijn een tijdelijke oplossing getroffen waardoor het WACC percentage in de komende reguleringsperiode niet nog verder daalt. Vewin is blij met de door de minister voorgestelde verlenging.

Ruimte om te investeren wordt beperkt door de WACC

Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een zeer betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De ruimte om financiële middelen te genereren voor investeringen wordt echter ingeperkt door de wettelijk vastgestelde WACC, die een maximum stelt aan de vergoeding die de drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. De WACC-limiet is een instrument om de winst bij de drinkwaterbedrijven te maximeren. Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage/limiet de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strenger wordende (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden.

Tags by dit artikel
Delen via: