AMvB’s Omgevingswet stellen drinkwatervoorziening onvoldoende duurzaam veilig
11 september 2018

AMvB’s Omgevingswet stellen drinkwatervoorziening onvoldoende duurzaam veilig

De bestuursmaatregelen (AMvB’s, waaronder het Besluit Kwaliteit Leefomgeving) van de Omgevingswet zijn onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. Vewin is van mening dat het voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening noodzakelijk is meer zaken afdwingbaar te regelen. De bestuurlijke afwegingsruimte binnen de maatregelen is te groot en er zijn te weinig en te ‘zachte’ normen om de drinkwatervoorziening zeker te stellen.

Direct toetsen aan Kaderrichtlijn Water

Positief is dat de omgevingswaarden (normen) voor oppervlaktewater waarvan drinkwater wordt gemaakt zijn overgenomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). Vewin is van mening dat bij het verlenen van watervergunningen voor activiteiten direct moet worden getoetst aan deze milieukwaliteitseisen voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn Water, dus niet alleen indirect via globalere doelstellingen in plannen en programma’s. Dit betekent dat een omgevingsvergunning geweigerd dient te worden als een activiteit in strijd is met de doelstellingen: ‘geen achteruitgang van de waterkwaliteit’ en ‘het bereiken van een goede toestand’.

Niet streng genoeg volgens Raad van State

Dit laatste punt heeft ook de Raad van State benoemd in zijn commentaar op het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (volgt uit het Wezer arrest). De Raad van State is van mening dat een watervergunning voor activiteiten geweigerd moet worden als er sprake is van achteruitgang. ‘Rekening houden met’ het waterprogramma is een toets die dan niet streng genoeg is volgens de Raad van State omdat het bestuur dan te veel beoordelingsruimte heeft. Het waterprogramma bevat maatregelen en doelen om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen. Voldaan moet worden aan de omgevingswaarden zodat wordt voldaan aan een goede waterkwaliteit.

Meer aandacht voor drinkwaterbelang

Volgens Vewin moet het drinkwaterbelang nog zwaarder wegen, onder andere bij milieubelastende- en lozingsactiviteiten. Vewin vindt het belangrijk dat drinkwaterbedrijven bij vergunningverlening en maatwerkvoorschriften in de praktijk betrokken zijn. Van belang is dat bestuursorganen zorg dragen voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening zoals opgenomen in de Drinkwaterwet en Omgevingswet.

Zorgplicht in de praktijk

Het RIVM heeft een informatieblad uitgegeven dat ingaat op de vraag wat de zorgplicht drinkwater voor bestuursorganen betekent. Vewin heeft het ‘Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening’ gepubliceerd.

Lees ook wat Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht) eerder in Waterspiegel zei over toetsen aan de KRW.

Tags by dit artikel
Delen via: