Bescherm grondwaterbronnen tegen bodemverontreiniging
Terug 5 december 2019

Bescherm grondwaterbronnen tegen bodemverontreiniging

​Op 5 december is het World Soil Day (Bodemdag) van de Verenigde naties. Op deze dag stellen de VN het duurzame beheer van de bodem centraal. Vewin vraagt op deze dag aandacht voor het aanpakken van bodemverontreinigingen die grondwater als bron voor drinkwater bedreigen. Het wetgevend kader voor bodemverontreiniging wordt momenteel aangepast en het is van belang dat de normen voor bodem en grondwater goed aansluiten op de normen voor de drinkwatervoorziening.

Resterende bodemverontreinigingen

De bodem is een belangrijke bron van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Een veilige drinkwatervoorziening is afhankelijk van goed beheer van de bodem. Bodemverontreiniging is nog steeds een belangrijk knelpunt voor de grondwaterbronnen voor drinkwaterbereiding. De grootste en meest ernstige gevallen van bodemverontreiniging zijn aangepakt, maar actieve sanering wordt stopgezet. Een groot aantal gevallen zal echter in de bodem achterblijven. Maatregelen rondom deze resterende bodemverontreinigingen worden in de toekomst meer gestuurd vanuit bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen die zich voordoen.

Bedreiging drinkwatervoorziening

Het wettelijk kader wordt aangepast op deze ontwikkelingen en het aanvullingsbesluit Bodem op de Omgevingswet ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste en Tweede Kamer. Vewin vindt het van belang dat er een werkend vangnet is dat waarborgt dat voor resterende gevallen van bodemverontreinigingen maatregelen volgen wanneer deze een bedreiging vormen voor het grondwater dat gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening. Om dit vangnet te realiseren is het volgens Vewin nodig de regelgeving aan te passen.

Lees het Vewin-standpunt over het Aanvullingsbesluit Bodem

Tags by dit artikel
Delen via: