Drinkwatersector pleit voor een totaalverbod op PFAS en aanpak van lozingen
Terug 23 juni 2021

Drinkwatersector pleit voor een totaalverbod op PFAS en aanpak van lozingen

​​De Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer kan tot 30 juni schriftelijke vragen stellen over de gezamenlijke brief van de staatssecretaris en minister van IenW en van de minister voor Medische Zorg over vermindering van blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie van 4 juni. Vewin heeft de Kamerleden een aantal suggesties gedaan voor het stellen van vragen over deze brief. Vewin maakt zich zorgen over de verspreiding van PFAS in het milieu, waaronder de bronnen voor drinkwater. Bronaanpak is de enig juiste manier om te voorkomen dat een persistente stofgroep als PFAS in het milieu en drinkwater terecht komt. Deze bronaanpak is bewezen effectief en principieel juridisch (Kaderrichtlijn Water) de enige weg. De drinkwatersector vindt dat stoffen als PFAS in het geheel niet thuishoren in het milieu en de bronnen voor drinkwater. De sector pleit daarom al langer voor een totaalverbod op PFAS en strengere vergunningverlening bij lozingen, zeker nu uit het recente EFSA onderzoek en het advies van RIVM blijkt dat deze stoffen bij lagere gehaltes gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Bronaanpak heeft naast Europese aanpak ook stevige nationale impuls nodig

De huidige Europese inzet van Nederland gericht op Europese restricties op termijn voor PFAS voor niet-essentiële toepassingen is volgens Vewin té beperkt en duurt té lang. De bronaanpak moet een stevige impuls krijgen. Door in te zetten op een volledig verbod van PFAS in Europa, zo snel mogelijk. Door te bezien wat vooruitlopend op Europese stappen al mogelijk is in Nederland. Vewin bepleit te verkennen wat, vooruitlopend op een Europees verbod, de mogelijkheden zijn van een nationaal verbod via een restrictievoorstel voor PFAS bij REACH. De REACH-regelgeving biedt namelijk de mogelijkheid voor lidstaten om, als snel ingrijpen met het oog op de volksgezondheid of het milieu noodzakelijk is, passende voorlopige maatregelen te nemen. Tegelijkertijd moet worden ingezet op het aanscherpen van lozingsvergunningen. Om voor de toekomst te voorkomen dat soortgelijke stoffen als PFAS tot problemen gaan leiden steunt Vewin samen met de waterschappen via Eureau op Europees niveau het "zero pollution action plan", onderdeel van de European Green Deal. Een goed initiatief hierin is het beperken van het gebruik en lozing van gevaarlijke persistente, mobiele stoffen via REACH, door deze de classificeren als zeer zorgwekkend.

-Lees meer over het standpunt van Vewin over PFAS via deze link
-Lees de inbreng van Vewin voor het schriftelijk overleg hier

Tags by dit artikel
Delen via: