Droogte en waterkwaliteit in de hoofdrol bij Algemeen Overleg Water
Terug 26 juni 2019

Droogte en waterkwaliteit in de hoofdrol bij Algemeen Overleg Water

Op 20 juni vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg (AO) Water plaats met minister Van Nieuwenhuizen en de woordvoerders van VVD, CDA, D66, Groen Links (GL), de Partij voor de Dieren (PvdD) en 50PLUS. Naast zeer uiteenlopende waterthema’s kwamen droogte en waterkwaliteit uitgebreid aan bod.

Droogte

Meerdere partijen complimenteren de minister tijdens het AO over hoe zij het proces insteekt. D66 vindt de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte zinnig, maar stelt dat grondwater ‘vogelvrij’ blijft. De partij vraagt om een verdringingsreeks grondwater en vraagt hoe het zit met de taken van verschillende overheden. Het CDA vindt dat er beter nagedacht moet worden over de verdringingsreeks, primair omdat de landbouw van groot economisch belang is.
GL vraagt zich af hoe klimaatvriendelijke waterbuffers en waterbergingen gerealiseerd worden en de PvdD focust op de problemen van de zeespiegelstijging en de lage grondwaterstand. De VVD zegt dat we alert moeten blijven en vraagt om verduidelijking wat betreft grondwater.
De minister zegt toe bij het eindrapport van de Beleidstafel Droogte de positie van de kapitaalintensieve landbouw toe te lichten. Een wijziging van de verdringingsreeks is niet nodig volgens haar en ze geeft aan dat de beleidstafel Droogte niet voor een verdringingsreeks grondwater heeft gekozen. De minister zegt eveneens dat de koppeling van droogte en drinkwater wordt meegenomen bij de (nieuwe) Beleidsnota drinkwater. De norm voor verzilting is belangrijk aangezien vorig jaar verzilting van het IJsselmeer voor problemen zorgde bij het innamepunt voor de productie van drinkwater bij Andijk.

Kaderrichtlijn Water (KRW) en versnellingstafels

Meerdere partijen (D66, PvdD, 50 PLUS, GL) vragen wat de ambities van de minister zijn van de KRW tot 2027 en bij een mogelijke herziening van de richtlijn. Is de KRW nu ‘fit for purpose’ of niet? Op deze laatste vraag antwoordde de minister dat ze met diverse landen in overleg gaat. De minister heeft onderstreept dat de ambities van Nederland nog hoog zijn en dat bij de verantwoording, het ‘one-out-all-out principe’* modernisering van de KRW nodig is.
50PLUS vraagt hoe het staat met de versnellingstafels waterkwaliteit. De minister zegt toe met een brief aan de Tweede Kamer te komen na de zomer. Het traject vergt veel van verschillende partijen, aldus de minister.

Medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen

Wat betreft de EU-Strategie over geneesmiddelen en water heeft 50PLUS gevraagd naar de positie van de Nederlandse regering als het gaat om milieugegevens en openbaarheid van gegevens. De minister heeft toegezegd dit in Brussel te bespreken, de Nederlandse regering vindt dit een belangrijk onderwerp.
D66 vraagt naar het rapport van de Rekenkamer Oost Nederland en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het grondwater. De minister heeft gezegd dat zij met de Minister van LNV bezig is met de Tussenevaluatie van de Tweede Nota Gewasbescherming.

Opkomende stoffen en debietafhankelijke lozingsvergunningen

GL stelt vragen over lozingen van risicovolle stoffen en de gevolgen hiervan voor innamepunten voor drinkwaterproductie. De minister geeft hierop aan dat de aanpassing van het Handboek Immissietoets dit jaar klaar zal zijn, waardoor de effecten op innamepunten beter meegenomen worden bij vergunningverlening voor lozingen. Hiervoor is ook een opleidingsprogramma voor vergunningverleners ontwikkeld. Daarnaast zegt de minister dat bij calamiteiten rond lozingen het betreffende bedrijf verplicht is direct eventuele risico’s voor innamepunten te melden bij het drinkwaterbedrijf. GL vraagt daarnaast aandacht voor een integrale aanpak van opkomende stoffen: risico’s voor de kwaliteit van grond en bagger moeten gekoppeld worden aan risico’s voor de grondwaterkwaliteit.
De minister heeft naar aanleiding van een motie van 50PLUS en vragen van GL aangegeven dat er een pilot wordt uitgevoerd naar de debietafhankelijke lozingsvergunningen. Ze wil bij die pilot bekijken hoe het praktisch werkt en hoe het juridisch kan. De resultaten van de pilot komen aan de orde in het Wetgevingsoverleg Water in november.

Het vervolg van het AO (VAO) staat gepland in september, dan kunnen moties ingediend worden.

* Dit betekent dat als een waterlichaam op basis van één parameter niet voldoende scoort, de eindscore van het hele waterlichaam 'rood' is (dus niet voldoet aan de goede toestand).​

Tags by dit artikel
Delen via: