Droogte vooralsnog geen impact op de drinkwaterproductie
Terug 27 mei 2020

Droogte vooralsnog geen impact op de drinkwaterproductie

​De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) is sinds maandag 25 mei jl. opgeschaald naar de fase 'dreigende watertekorten'. Sinds medio maart is het overwegend droog geweest. Nederland heeft hierdoor op dit moment te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar, resulterend in lage grondwaterstanden met name op de hoge zandgronden. Een fors neerslagtekort betekent dat er in de afgelopen maanden aanzienlijk meer water verdampt is dan dat er aan neerslag gevallen is. De aanvoer van de rivier de Rijn ligt momenteel onder het opschalings-criterium en zal nog verder dalen. Om deze redenen is de LCW per 25 mei opgeschaald naar fase 1 . De LCW coördineert en adviseert. De drinkwatersector is onderdeel van de LCW.

Geen knelpunten voor drinkwaterproductie door droogte

De droogte heeft vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening. Er zijn geen knelpunten in de bronnen (grond- en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De afvoer van de Rijn en Maas is lager dan normaal maar nog voldoende voor de drinkwatervoorziening; het IJsselmeer is op peil en het chloridegehalte is goed; het chloridegehalte op het Haringvliet is hoger dan normaal maar dit heeft geen impact voor de inname van ruwwater. De waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen zijn op orde.

Drinkwatervoorziening en droogte

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is. De Beleidstafel Droogte, waar de drinkwatersector aan heeft deelgenomen, heeft een reeks van aanbevelingen opgeleverd gericht op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Water als uitgangspunt kiezen bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en zuinig omgaan met water zijn essentiële elementen daarvan.
De drinkwaterbedrijven zetten daarom in op waterbewustwording en participeren bijvoorbeeld in decentrale wijkinitiatieven (o.a. waterketenbeheer) en denken mee bij innovatie van waterverbruikende apparaten. Ook het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers hoort daarbij.

Weersomstandigheden en verschillen in drinkwaterbronnen, zoals het gebruik van grondwater en/of oppervlaktewater zorgen ervoor dat de situatie per regio kan verschillen. Drinkwaterbedrijven zullen hun klanten daarom altijd voorzien van informatie op maat, binnen hun eigen voorzieningsgebied. Drinkwaterbedrijven voelen zich verantwoordelijk bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daarom vragen zij hun klanten bewust met water om te gaan. Minder water gebruiken is altijd beter, het hele jaar door.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de LCW een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of vaker als dat nodig is. Hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van de waterschappen, KNMI, Rijkswaterstaat en de drinkwaterbedrijven. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), samen met andere crisispartners als het ministerie van IenW, provincies, veiligheidsregio's en gemeenten. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

​Meer informatie over de drinkwatervoorziening staat in ons kennisdocument:

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht