Europees milieuagentschap pleit voor betere implementatie KRW en Richtlijn stedelijk afvalwater
Terug 8 oktober 2021

Europees milieuagentschap pleit voor betere implementatie KRW en Richtlijn stedelijk afvalwater

Het Europees Milieuagentschap EEA geeft in een rapport over de belangrijkste emissies en uitdagingen voor de kwaliteit en kwantiteit van de Europese wateren aan dat er meer kan en moet gebeuren om deze te verbeteren. Het agentschap roept lidstaten op om bestaande wet- en regelgeving op het gebied van water beter te implementeren, dus verbeterde toepassing van de wet- en regelgeving in de praktijk. Dit moet in goede samenhang gebeuren met andere relevante Europese wetgeving, bijvoorbeeld voor stedelijk afvalwater of de landbouw. EEA ziet als oorzaken voor een slechte waterkwaliteit onder andere onvoldoende zuivering van industriële lozingen en stedelijk afvalwater en de emissies uit de landbouw. Uit het rapport blijkt ook dat er al een brede set aan maatregelen beschikbaar is om de staat van de Europese wateren te verbeteren. Vewin ondersteunt de conclusies van het rapport. Met name dat een betere en meer samenhangende implementatie van Europese wet- en regelgeving nodig is om de waterkwaliteit en -beschikbaarheid te verbeteren draagt Vewin al langer uit. Net als dat er meer ambitie nodig is om de waterkwaliteitsdoelen uit de KRW daadwerkelijk te bereiken.

Vewin: zet alles op alles om KRW-doelen uiterlijk 2027 te halen

Vewin pleit voor meer prioriteit voor het verbeteren van de kwaliteit van bronnen voor drinkwaterproductie. Ook is er meer regie vanuit het Rijk nodig om de KRW-doelen tijdig te halen, en moet de uitvoering van maatregelen en de effecten daarvan voor de waterkwaliteit goed gemonitord worden. Het uitgangspunt moet zijn alles op alles te zetten om de KRW-doelen uiterlijk in 2027 overal te halen. Daarvoor is een effectief en samenhangend maatregelenpakket nodig, dat opgenomen wordt in o.a. de Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Nu het moment voor doorpakken met maatregelen verbeteren waterkwaliteit

Het EEA-rapport komt op een moment waarop de Nederlandse Stroomgebiedbeheerplannen voor de laatste KRW periode (voor de deadline in 2027) worden afgerond. Het is nu tijd om bestaande vervuiling aan te pakken en maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Helaas is nog een groot deel van de Nederlandse waterlichamen niet in goede toestand. Ook voor het oppervlaktewater en grondwater wat gebruikt wordt om drinkwater van te maken geldt dat de KRW doelen nog (lang) niet in zicht zijn. De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk door verontreinigingen uit onder andere de landbouw en de industrie. Om deze kwaliteit te verbeteren is meer ambitie nodig en een samenhangend maatregelenpakket gericht op het tijdig halen van de KRW doelen. Lees meer over het standpunt van Vewin over de Kaderrichtlijn Water: Vewin-zienswijze op plannen Kaderrichtlijn Water: extra maatregelen nodig voor verbetering waterkwaliteit - Nieuwsberichten Vewin . Lees hier het EEA-rapport: Drivers of and pressures arising from selected key water management challenges — A European overview — European Environment Agency (europa.eu)

Tags by dit artikel
Delen via: