Europese Commissie: huidige inzet lidstaten Kaderrichtlijn Water is onvoldoende
Terug 22 december 2021

Europese Commissie: huidige inzet lidstaten Kaderrichtlijn Water is onvoldoende

De Europese Commissie heeft op 15 december een rapport gepubliceerd over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en haar dochterrichtlijnen door alle EU lidstaten. Hierin komen grote zorgen naar voren over de meeste waterlichamen in de EU. Deze zijn nog steeds niet in een goede toestand. Daarom moeten de lidstaten dringend versneld actie ondernemen. Volgens het rapport is Europa op een keerpunt in het waterbeheer aangekomen, de cruciale volgende stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen worden in het voorjaar van 2022 verwacht. De komende KRW planperiode van 2022-2027 is zeer belangrijk, zeker met het oog op het bereiken van een goede kwaliteit van de drinkwaterbronnen. De lidstaten hebben nog maar weinig tijd over tot de deadline van 2027, terwijl er nog veel moet gebeuren om de KRW-doelen te kunnen halen, zeker ook in Nederland. Eerder wees Vewin daarom al op de noodzaak voor Nederland om het Nationaal Waterplan, de Stroomgebiedsbeheerplannen en het reeds in Brussel ingediende 7e Actieprogramma Nitraat aan te scherpen. Er is dringend extra aandacht nodig voor het verbeteren van de water­kwaliteit en het beter beschermen van drinkwaterbronnen.

Vewin: dringend extra aandacht nodig voor verbeteren waterkwaliteit

De Europese Commissie verwacht van lidstaten dat zij, o.a. met het oog op de 'zero-pollution ambition' en de KRW deadline van 2027, de komende jaren alles op alles zullen zetten om de grond- en oppervlaktewateren in goede toestand te brengen. Vewin herkent en onderschrijft de bevindingen van de Europese Commissie. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens. Vewin is van mening dat het zaak is om meer ambitie te tonen, en alles op alles te zetten om de KRW doelen uiterlijk in 2027 te halen. Er is een samenhangend maatregelenpakket nodig om de kwaliteit van drinkwaterbronnen sterk te verbeteren, gericht op tijdig doelbereik, en een verdere verbetering in de periode na 2027. De door het vertrekkende kabinet voorbereide plannen - zoals het Nationaal Water Programma en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn – zijn onvoldoende om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Deze moeten daarom worden aangescherpt.

Stevige inzet EU voor schone bronnen, aanpak vervuiling water, bodem en lucht

Onder de vlag van de EU Green Deal zet de Europese Commissie stevig in op bronbeleid om vervuiling van het water, bodem en lucht aan te pakken. Het rapport van de Commissie laat zien dat doorgaan op de weg van de afgelopen jaren onvoldoende zal zijn om de KRW doelen tijdig te bereiken. Daarvoor is een versnelling nodig, en een stevigere investering in het waterbeheer in alle lidstaten. Vewin pleit voor een Nederlandse watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Deze watertransitie vraagt om politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. Vewin is daarom pleitbezorger van een Nationaal Waterakkoord met een gezamenlijke ambitieuze aanpak voor verbeterd waterbeheer.

Lees meer over dit onderwerp in ons Position Paper over de Kaderrichtlijn Water

Tags by dit artikel
Delen via: