Herziening Europese Drinkwaterrichtlijn is verbetering, komt nu aan op uitvoering
Terug 17 december 2020

Herziening Europese Drinkwaterrichtlijn is verbetering, komt nu aan op uitvoering

​De nieuwe EU Drinkwaterrichtlijn is een feit. Op 15 december jl. heeft het Europees Parlement de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn afgerond, door voor de laatste keer te stemmen over het akkoord dat bijna een jaar geleden bereikt werd met de lidstaten. Vewin vindt de wijziging van de Drinkwaterrichtlijn een verbetering ten opzichte van de oude richtlijn uit 1998, maar het succes van de richtlijn zal afhangen van de invulling van de verschillende uitvoeringsbesluiten, van de omzetting in nationale wetgeving en de uiteindelijke implementatie van de nieuwe richtlijn in de praktijk. Grote winstpunten zijn de verbeterde afstemming met de Kaderrichtlijn Water en het vastleggen van minimumvereisten voor materialen, producten en chemicaliën die in contact komen met drinkwater.

Risicobeoordeling van bron tot kraan

Om de doelen uit de Drinkwaterrichtlijn te kunnen halen zijn schone drinkwaterbronnen noodzakelijk. Het is daarom van belang dat de verantwoordelijkheid die lidstaten hebben voor de bescherming van drinkwaterbronnen behalve in de Kaderrichtlijn Water nu ook in de Drinkwaterrichtlijn is opgenomen. Deze verbinding tussen de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water is een belangrijke stap in het verder verbeteren van de samenhang in het Europese waterbeleid.

Wetgevingsproces van bijna drie jaar

In december 2019 bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement (EP) en het voorzitterschap van de Raad van de EU (de lidstaten) een politiek akkoord over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn.
Na de goedkeuring van dit onderhandelingsakkoord door het EP en de lidstaten in het begin van 2020 werd de tekst door juristen gecontroleerd. In de Milieuraad van 23 oktober namen de lidstaten de eindtekst al formeel aan. Het EP stemde in de Milieucommissie op 1 december in met de tekst, en nu op 15 december het voltallige parlement. Daarmee komt een einde aan de wetgevingsprocedure die van start ging op 1 februari 2018, dus bijna 3 jaar geleden, met het voorstel van de Europese Commissie. Belangrijke onderwerpen in de onderhandelingen waren o.a. het updaten van de kwaliteitsparameters waar drinkwater aan dient te voldoen, het invoeren van een risico gebaseerde aanpak van bron tot kraan, het opstellen van minimum hygiënevereisten voor materialen en producten in contact met drinkwater, het verbeteren van de toegang tot drinkwater, het voorzien van informatie aan consumenten, en het verminderen van lekkage. Het herzien van de oude richtlijn uit 1998 is met het aannemen van het akkoord voltooid en binnenkort zullen de nieuwe regels in werking treden. Hierbij geldt wel een omzettingstermijn van 2 jaar, pas dan zijn de nieuwe regels van toepassing. Voor een aantal regels geldt een overgangstermijn van 3 jaar, bijvoorbeeld voor een aantal chemische en biologische parameters zoals bisfenol-A, chloraat, chloriet, gehalogeneerde azijnzuren, microcystine-LR, PFAS -totaal, en uraan.

Tags by dit artikel
Delen via: