Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): 'Drinkwaterbedrijven presteren goed.'
6 januari 2021

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): 'Drinkwaterbedrijven presteren goed.'

​Drinkwaterbedrijven leverden in 2019 opnieuw water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten en bij verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven scoorden voldoende op klantenservice, milieu en kostenefficiëntie. Het drinkwater voldeed in 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Op veel punten van de prestatievergelijking scoren de bedrijven gelijk of beter dan voorgaande jaren. De klanten zijn erg tevreden en geven cijfers tussen 7,5 en 8,2. De bedrijfsverslagen voldeden aan de wettelijke vereisten. Dat blijkt uit de rapportage drinkwaterkwaliteit 2019, de driejaarlijkse prestatievergelijking drinkwaterbedrijven en de beoordeling van de bedrijfsverslagen 2019 die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eind december heeft gepubliceerd.

Belangrijke meetpunten voor de drinkwaterbedrijven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de drie rapporten gecombineerd naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij informeerde de Kamer hiermee over beoordeling van de ILT van de drinkwaterkwaliteit, de prestatievergelijking en de bedrijfsverslagen. De ILT maakt jaarlijks de rapportage over de drinkwaterkwaliteit en elke drie jaar de prestatievergelijking. Ook toetst de ILT jaarlijks de bedrijfsverslagen. De driejaarlijkse prestatievergelijking is een belangrijk meetpunt voor de drinkwaterbedrijven, de jaarlijkse rapportage over de waterkwaliteit en de bedrijfsverslagen eveneens. De prestatievergelijking is de basis voor de verbeterplannen met streefscores die de bedrijven nu opstellen.

Investeringen in drinkwaterinfrastructuur belangrijk voor waarborgen levering

De infrastructuur is volgens de ILT in goede staat en leveringszeker, maar de komende decennia zal de druk om te investeren toenemen. Investeringen in de drinkwaterinfrastructuur en zuiveringsinstallaties zijn belangrijk om deze in goede staat te houden en de levering van drinkwater te waarborgen. Gemiddeld is de afgelopen 8 jaar over de hele sector per jaar ongeveer 0,5% van het leidingnet vervangen. In de komende jaren zullen de investeringen fors toenemen. Vewin heeft onlangs aandacht van de minister van IenW gevraagd voor knelpunten bij de sterk toenemende investeringsbehoefte. Deze is niet alleen het gevolg van vervanging maar ook van verduurzaming, uitbreiding van het leidingnetwerk, klimaatadaptatie en vervuiling van bronnen voor drinkwater. Het kost drinkwaterbedrijven meer moeite dan voorheen om hun investeringen te financieren door belemmeringen die de WACC-regelgeving van de overheid opwerpt. De WACC-limiet is een instrument om de winst bij de drinkwaterbedrijven te maximeren. Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strengere (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden. Vewin heeft de minister gevraagdop korte termijn maatregelen te nemen om de regelgeving beter te laten aansluiten bij de financieringsbehoefte en de investeringsuitdagingen van de drinkwatersector.

Tags by dit artikel
Delen via: