Kamer vraagt om extra inzet en acties rond bronaanpak PFAS
Terug 8 oktober 2021

Kamer vraagt om extra inzet en acties rond bronaanpak PFAS

In het Tweeminutendebat "Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie" van 7 oktober 2021 zijn vijf moties ingediend, door Bouchallikht (GL), Van Esch (PvdD), Hagen (D66) en Beckerman (SP). In alle gevallen steunden zij het principiële standpunt van Vewin om PFAS bij de bron aan te pakken, dus te voorkomen dat het in het milieu komt.

Europees totaalverbod

Bouchallikht en Van Esch pleitten voor een Europees totaalverbod op PFAS. Mocht dat te lang duren, dan is het voorstel van Beckerman en Van Esch alvast een nationaal verbod in te stellen.
Hagen, Bouchallikht en Beckerman vroegen om een voortvarende aanpak van bestaande lozingen. Zij verzochten de regering met gemeenten vóór de zomer PFAS hotspots in kaart te brengen en te komen met bijbehorende beheersmaatregelen inclusief een tijdspad van aanpak.

Zo snel mogelijk alternatieven voor 'essentiële toepassingen'

Staatssecretaris Van Weyenberg deelde de zorgen rond PFAS. In zijn woorden: 'PFAS is rotspul'. Hij stelde dat hoe meer er bekend wordt over PFAS, hoe duidelijker blijkt dat het slecht is voor het milieu en de gezondheid. Hij beloofde zich Europees in te zetten voor een zo strikt mogelijk verbod voor niet-essentiële toepassingen. Daarbij worden wat hem betreft de eventueel noodzakelijke resterende toepassingen tot een minimum beperkt. De toepassingen zijn verder volgens Van Weyenberg hooguit tijdelijk acceptabel, tot er alternatieven zijn. Omdat er nu nog zeker essentiële toepassingen zijn zonder alternatief, moest hij de motie over het totaalverbod van PFAS ontraden. De vrees dat de huidige koers, het toestaan van alleen essentiële toepassingen, tot ontsnappingsluikjes zou leiden, begreep hij, maar daar kon volgens hem Van Esch gerust op zijn: 'Wie mij iets langer kent, weet dat ik mij ontzettend hard ga maken om dat te voorkomen.'
Bij gelijkgestemde Europese lidstaten is veel steun voor deze lijn. De ruimte om PFAS te blijven gebruiken in productieprocessen moet zo klein mogelijk zijn.

Bestaande vergunningen opnieuw beoordelen

Wat betreft de lozingen stelde hij dat Rijkswaterstaat en de waterschappen momenteel hard werken aan een revisie van de bestaande vergunningen, maar dat dit traject tijd kost. 'Dit is niet in enkele maanden gefixt.' Deze motie kreeg het predicaat: 'oordeel Kamer'.

Vewin ziet de moties als belangrijke steun in de strijd om de risico's van PFAS voor de bronnen van de drinkwatervoorziening weg te nemen.

Lees hier het Vewin-standpunt over PFAS

Tags by dit artikel
Delen via: