Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem
Terug 10 maart 2021

Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd, deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal. Deze nieuwe EU strategie sluit naadloos aan bij het pleidooi van Vewin en de Unie van Waterschappen voor een nationale watertransitie en een klimaatrobuust watersysteem. Het feit dat de Europese Commissie lidstaten oproept om meer in te zetten op adaptatie is een belangrijk signaal voor de Nederlandse politieke partijen die na de verkiezingen van 17 maart gaan onderhandelen over het regeerakkoord. De Europese strategie moet namelijk vertaald worden in nationale adaptatiestrategieën. Hierdoor kan de EU Klimaatadaptatiestrategie bijdragen aan de versnelling van de watertransitie in Nederland, maar zeker ook in onze buurlanden. Dit is belangrijk, want een groot deel van ons drinkwater vindt haar oorsprong in het buitenland en stroomt via de grote rivieren naar ons land. Goede afstemming van adaptatiemaatregelen tussen lidstaten is daarom essentieel.

Europa in 2050 volledig klimaatbestendig

De Commissie wil dat de EU in 2050 klimaatbestendig is, dat wil zeggen dat de EU dan volledig aangepast is aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. In de nieuwe strategie wordt specifiek gewezen op het belang van adaptatie in relatie tot water. Dit betekent dat veel sectoren die afhankelijk zijn van water adaptatiemaatregelen zullen moeten nemen en zich moeten aanpassen. De Commissie wijst hierbij ook naar de drinkwatersector en pleit voor een inzet op waterbesparing, het aanboren van nieuwe bronnen en het investeren in drinkwaterinfrastructuur. Ook moeten volgens de Commissie de lidstaten hun adaptatiemaatregelen en plannen beter met elkaar afstemmen.

Klimaatadaptatiestrategie kan Nederland helpen bij watertransitie

Vewin verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie. Drie opeenvolgende droge zomers hebben aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Het huidige watersysteem loopt tegen de grenzen aan. De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen daarom de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Klimaatadaptatie staat centraal in deze transitie. Drinkwaterbedrijven willen samen met de waterschappen een bijdrage leveren aan de transitie door het verkennen en aandragen van integrale oplossingen in de regio, door zelf hoge prioriteit te geven aan het vasthouden van water en door onttrekkingen en aanvullingen van grond- en oppervlaktewater in evenwicht te brengen. Water moet sturend zijn voor de ruimtelijke inrichting, we moeten zuinig omgaan met water en het beter vasthouden. Ook moeten verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen van vervuiling hoger op de agenda.

Tags by dit artikel
Delen via: