Nieuwe regelgeving drinkwater vanaf 12 januari 2023 van kracht
Terug 11 januari 2023

Nieuwe regelgeving drinkwater vanaf 12 januari 2023 van kracht

Op 12 januari wordt nieuwe Nederlandse wet- en regelgeving voor drinkwater van kracht. De aanpassingen vloeien voort uit de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn, die in december 2020 door het Europees Parlement werd aangenomen. Op veel punten voldoet Nederland al aan de verplichtingen van de richtlijn. Het Nederlandse drinkwater is bijvoorbeeld van zeer goede kwaliteit en goed toegankelijk. Op dat vlak verandert er dan ook weinig. Onder andere het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling zijn aangepast. Lidstaten hebben twee jaar de tijd gehad om de eisen van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn in de nationale wet- en regelgeving te verwerken. Een nieuw onderdeel in de richtlijn dat doorgevoerd moest worden is bijvoorbeeld een verplichte risicobeoordeling van drinkwaterbronnen, waarmee een link wordt gelegd met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voor de drinkwatersector zijn de nieuwe eisen op het gebied van risicoanalyse en risicobeheer van de bronnen van groot belang om te zorgen voor verbetering van de kwaliteit van deze bronnen, om te kunnen voldoen aan de KRW-eisen. Dit is een urgent punt dat bij de verdere uitwerking van de regelgeving in de praktijk veel aandacht moet krijgen. Een ander belangrijk onderwerp is de Europese uniformering van de eisen aan materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater. De drinkwatersector levert hier een actieve bijdrage aan. Net als aan de andere onderwerpen die samen met het Rijk en andere overheden en organisaties de komende tijd verder worden uitgewerkt. Denk hierbij aan het verder verbeteren van de informatievoorziening richting consumenten en het verbeteren van inzicht in de manier waarop risico’s rond legionella worden beheerst.

Meer informatie: Factsheet IenW

Lees ook ons eerdere bericht: Ambities nieuwe kabinet waterkwaliteit moeten duidelijker doorklinken bij implementatie Europese Drinkwaterrichtlijn

Tags by dit artikel
Delen via: