Samen werken aan schonere drinkwaterbronnen
Terug 7 februari 2019

Samen werken aan schonere drinkwaterbronnen

​“Met de drinkwaterkwaliteit is het uitstekend gesteld in Nederland, maar oude en nieuwe verontreinigingen vormen wel een bedreiging voor de bronnen van drinkwater” aldus Vewin-directeur Hans de Groene in een interview in een bijlage bij het Financieel Dagblad van vandaag. Samen met Ingrid ter Woorst, hoogheemraad bij Delfland en bestuurslid van de Unie van Waterschappen (UvW) geeft hij aan dat goede waterkwaliteit een groot en gemeenschappelijk belang is.

Mest

Drinkwaterbedrijven werken bijvoorbeeld samen met boeren om te voorkomen dat stoffen uit mest, zoals nitraat, in het grondwater terechtkomen. Nu is het nog zo dat bij 34 grondwaterbeschermingsgebieden de nitraatnorm wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. Samen met LTO, de provincies en het Rijk zet Vewin zich in om door middel van een vrijwillige aanpak te zorgen voor een goede kwaliteit van het grondwater in deze gebieden. Mocht deze vrijwillige aanpak toch niet voldoende resultaat opleveren dan zullen er alsnog verplichte maatregelen worden opgelegd.

Medicijnresten

Mest is niet de enige bedreiging. Grote uitdagingen liggen bijvoorbeeld ook nog op het terrein van de aanpak van opkomende stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Voor medicijnresten heeft het Rijk de ‘Ketenaanpak medicijnresten’ opgesteld. Waterschappen, gemeenten, provincies, de zorgsector, drinkwaterbedrijven, RIVM, Rijkswaterstaat en het Rijk werken samen hard om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren, de drinkwaterbronnen schoon en gezond te houden en de natuur te beschermen. Hans de Groene geeft aan dat behalve bronmaatregelen bij de zorgsector ook extra zuivering bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties belangrijk is, zoals in een recent gestarte proef in Aarle-Rixtel. Deze extra zuivering zorgt er ook voor dat medicijnresten niet meer in oppervlaktewater terecht komen.

Bestuurlijke afspraken waterkwaliteit

De bronnen voor drinkwater worden dus bedreigd door verschillende verontreinigingen. Voor de drinkwatersector is de urgentie van concrete bestuurlijke afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren dan ook hoog. De minister heeft vorig jaar aangegeven te willen komen tot afspraken voor aanpak van de waterkwaliteitsproblematiek, met ‘harde handtekeningen’ van betrokken partijen. Inmiddels zijn in dit kader de ‘versnellingstafels’ gestart, met als doel bestuurlijke afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor Vewin is de uitkomst van deze tafels topprioriteit om te komen tot schonere drinkwaterbronnen.
Lees hier het interview in de uitgave Analyse.

Tags by dit artikel
Delen via: