Samenwerking waterketen levert topresultaten op
4 juni 2020

Samenwerking waterketen levert topresultaten op

Kort geleden rapporteerde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van het waterbeleid in de Staat van ons Water. Hierin staan onder andere de resultaten van het Bestuursakkoord Water (BAW) beschreven. Deze zijn boven verwachting goed: de kostenbesparing is veel hoger dan in 2011 afgesproken en ook de doelstellingen voor verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en verlaging van de personele kwetsbaarheid van waterketenpartners zijn binnen handbereik. Het BAW heeft er voor gezorgd dat de samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven is verstevigd. De dialoog die ontstond vanuit het BAW leidde naast het versterken van het gevoel van urgentie voor het uitvoeren van de BAW-afspraken tot een groeiende behoefte aan een bestuurlijk en ambtelijk netwerk gericht op afstemming over de regionale uitwerking van de afspraken. Dit resulteerde in intensivering van de samenwerking en de vorming van samenwerkingsregio's. Deze bieden de waterpartners veel voordeel, nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsinitiatieven.
Vewin wil het succes van het BAW graag voortzetten.

Opgaven zijn groot

De gezamenlijke opgaven op het vlak van waterkwaliteit en beschikbaarheid van zoetwater zijn de afgelopen jaren alleen maar groter en urgenter geworden. .

De waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater voldoet niet aan de normen die de Nederlandse en Europese regels stellen. De kwaliteit van de bronnen voor drinkwater staat steeds verder onder druk, onder andere als gevolg van nieuwe bedreigingen zoals medicijnresten. Gezamenlijke aanpak van de verbetering van de waterkwaliteit leidt tot minder maatschap­pelijke kosten en effectievere oplossingen voor ecologie en drinkwaterwinning. Waterkwaliteitsinspanningen kunnen ook bijdragen aan de aanpak van kwantiteitsvraagstukken. De beschikbaarheid van voldoende zoet water voor drinkwaterproductie, natuur en landbouw is steeds minder gegarandeerd. Andere opgaven zijn de ordening van de drukte in de ondergrond, grote investeringsopgaven in de infrastructuur van de waterketen, klimaat­opgaven en circulariteit.
Het is van belang bij oplossingen niet in deelsystemen te bedenken maar te streven naar de laagste maatschappelijke kosten en doelmatige en duurzame water­ketens en watersystemen.

Samenwerking tussen de partners in het watersysteem is de sleutel daartoe. Vewin pleit daarom met klem voor een vervolg op het BAW, dat afloopt in 2020. De drinkwaterbedrijven vinden het van groot belang het succes van het BAW te behouden en nieuwe afspraken te maken over nieuwe uitdagingen waar samen optrekken meerwaarde heeft. Vewin vraagt de minister actief aan te sturen op afspraken over samenwerking bij de aanpak van wateropgaven.

Topresultaten

Het Rijk, VNG, IPO, UvW en Vewin sloten in 2011 het Bestuursakkoord Water om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Het huidige BAW en de aanvullende afspraken uit 2018 zijn een succesvol instrument gebleken en lopen eind 2020 af.
De kostenbesparingsdoelen zijn meer dan behaald en er zijn grote stappen gezet op het gebied van de kwaliteit van dienstverlening en het verminderen van de (personele) kwetsbaarheid. De samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven is geïntensiveerd en biedt de burger veel voordeel.

Lees het standpunt van Vewin over samenwerking in de waterketen

Tags by dit artikel
Delen via: