SodM: Veiligheid geothermieputten moet beter; regelmatig risico’s voor grondwater
Terug 1 oktober 2021

SodM: Veiligheid geothermieputten moet beter; regelmatig risico’s voor grondwater

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceerde op 30 september de Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie. In het rapport evalueert SodM de opvolging van aanbevelingen uit het eerder uitgebrachte rapport Staat van de Sector Geothermie (2017). Hieruit blijkt dat het naleefgedrag en de veiligheid bij geothermiebedrijven en de professionalisering van de sector nog niet op het gewenste niveau zijn. SodM is van mening dat het naleven van de wet- en regelgeving snel moet verbeteren.
Vewin is al langer bezorgd over de risico's voor grondwater en wil dat de eisen voor boringen uit de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp, die moet zorgen voor veiliger aardwarmteputten, in wettelijke regelgeving worden vastgelegd. Primair is het voor de bescherming van het grondwater van belang dat het gebruik van de ondergrond voor drinkwater en voor de energietransitie van elkaar gescheiden blijven.

Regelmatig problemen rondom veiligheid

Er zijn volgens SodM regelmatig integriteitsproblemen bij oudere geothermieputten die een risico vormen voor grondwater en milieu. In de huidige wetgeving zijn de normen om aanvragen voor vergunningen te toetsen volgens SodM onvoldoende scherp, waardoor initiatiefnemers niet weten aan welke eisen zij moeten voldoen en SodM lastig kan handhaven. EZK werkt wel aan wet- en regelgeving, normen en het wegwerken van achterstanden bij winningsplannen, maar dit is nog niet afgerond.

Risico's voor grondwater beperken

Drinkwater is een belangrijke gebruiker van de ondergrond. Circa 60% van ons drinkwater wordt bereid uit grondwater. Gebruik van de diepe ondergrond voor geothermie vormt een risico voor de kwaliteit van onze grondwaterbronnen, terwijl naar verwachting de komende decennia het aantal aardwarmteprojecten zal toenemen vanwege de energietransitie.
Primair zet de drinkwatersector in op functiescheiding tussen gebruik van de ondergrond voor drinkwater en voor de energietransitie. Ook buiten de gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn moeten voldoende waarborgen aanwezig zijn om risico's voor de grondwaterkwaliteit te voorkomen. Vewin vindt het daarom van belang dat ook elders strenge eisen aan geothermieboringen worden gesteld om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Naast wettelijke verankering van de eisen voor geothermieputten moet monitoring van het diepe grondwater verplicht worden om eventuele putlekkages te kunnen detecteren. Ook het creëren van financiële waarborgen is van belang om eventuele schade aan het grondwater te kunnen herstellen.

Lees het standpunt van Vewin over mijnbouw en de drinkwatervoorziening

Tags by dit artikel
Delen via: