Tweede Kamer: minister pak regie bij KRW en geef prioriteit aan drinkwater
12 november 2019

Tweede Kamer: minister pak regie bij KRW en geef prioriteit aan drinkwater

​Op 11 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW ging in debat met de waterwoordvoerders van D'66, PVV, VVD, CDA , Groen Links, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS. De drinkwatervoorziening kwam meerdere malen aan bod en Kamerleden vroegen de minister prioriteit hieraan te geven bij de nieuwe planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

KRW-doelen

Na 2021 gaat de nieuwe planperiode van de KRW in. Meerdere partijen vroegen naar de regie voor wat betreft de verschillende plannen van het Rijk, provincies en waterschappen het komende jaar en de prioritering voor de drinkwaterbronnen gezien de nieuwe planperiode. Schonis (D66) vroeg hoe de minister regie gaat voeren op de verschillende plannen, Geurts (CDA) vroeg of zij denkt dat zij de doelen van de KRW gaat halen. Het CDA voorziet dat de KRW-doelen voor Nederland te hoog gegrepen zijn. Bromet (Groen Links) benadrukte dat de doelen van de KRW niet vrijblijvend zijn. Ze stelde dat de huidige plannen tekort schieten om de doelen te halen en dat vooral bij de landbouw nog veel moet gebeuren. Ook Laçin (SP) stelde dat het komende jaar cruciaal is voor de waterkwaliteit en de KRW. Volgens Laçin is dit het moment om door te pakken, Voor wat betreft landbouw (bestrijdingsmiddelen en nitraat) haalt Nederland de doelen niet, hij vroeg daarom welke regie de minister pakt.

Moties waterkwaliteit

Moorlag (PvdA) vroeg de minister de gebiedsdossiers drinkwater als basis te nemen in de nieuwe plannen voor de KRW en vroeg hoe de minister de doelen van de KRW gaat halen. In het debat heeft D66 een motie ingediend die de regering verzoekt regie te voeren op het behalen van de doelen van de KRW in 2027 en een plan van aanpak te maken. De PvdA diende een motie in die de regering vraagt in de KRW-planperiode 2022-2027 prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen op basis van de gebiedsdossiers drinkwater.

BAW, innamestops en grondwater

Een variëteit aan andere onderwerpen kwam aan orde. Van Brenk (50PLUS) vroeg de minister aandacht voor het aflopen van het Bestuursakkoord Water (BAW) in 2020 en wat zij daarna wenst te doen. De minister gaf aan dat zij hecht aan de afspraken in het BAW en de samenwerking van de verschillende partijen. Van Nieuwenhuizen wenst in 2020 in de Stuurgroep Water te komen met nieuwe voorstellen. Diverse Kamerleden vroegen aandacht voor de problemen met bestrijdingsmiddelen in de Maas en de innamestops die drinkwaterbedrijven hierdoor moesten treffen. De minister stelde dat zij druk bezig is de bron in België te zoeken en stelt dat innamestops voor drinkwaterproductie vaker voorkomen en van korte duur zijn. Geurts vroeg naar de integrale regie en visie op het grondwaterbeheer conform het advies van de voormalige Adviescommissie Water. Dit beheer is nu versnipperd over diverse overheden. De minister antwoordde dat het grondwater is belegd bij de provincie en dat zij binnenkort haar visie naar de Tweede Kamer stuurt.

​Moties D66 en PvdA aangenomen

Bij de stemmingen op 19 november (2019) heeft de Tweede Kamer ingestemd met de motie van Schonis (D66) die de regering verzoekt voor het voeren van een goede regie op het behalen van de doelen van de KRW in 2027 en daartoe in het 4e kwartaal van 2020 met een plan van aanpak te komen. In het verlengde daarvan is de motie van Moorlag (PvdA) aangenomen die de regering verzoekt in de KRW-planperiode 2022–2027 prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, op basis van de gebiedsdossiers drinkwater. Vewin is blij met deze aangenomen moties omdat de KRW van groot belang is voor drinkwaterbronnen.

Tags by dit artikel
Delen via: