Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit
23 juni 2017

Tweede Kamerleden vragen om stevige inzet minister voor waterkwaliteit

Op 21 juni spraken de Kamerleden met de minister in het AO Water over een veelheid aan onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Dit was de eerste keer in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen dat de Kamer hierover een Algemeen Overleg (AO) met de minister had. Kamerleden van D66, SP, CDA, Christenunie, PVV, 50-Plus, GroenLinks, PvdD en VVD voerden namens hun fracties het woord bij dit AO.

Illegale lozing door Chemours
Alle Kamerleden vroegen de minister welke stappen zij gaat ondernemen nu gebleken is dat Chemours zonder vergunning direct GenX op het oppervlaktewater heeft geloosd. Minister Schultz van IenM gaf aan boos te zijn op Chemours. Zij heeft uitleg gevraagd en onderzoekt nog wat de consequenties zijn van deze illegale lozing. Ze gaf aan dat de drinkwaterkwaliteit niet in het geding is. Als blijkt dat er inderdaad illegaal geloosd is zal de minister een verbod of een dwangsom instellen. Meerdere Kamerleden vroegen om bij vergunningverlening beter rekening te houden met de effecten van een lozing op de bronnen van de drinkwatervoorziening.

Rekening houden met drinkwatervoorziening bij vergunningen
Laçin (SP) gaf aan dat bij het verlenen van de vergunning voor de legale lozing van GenX geen immissietoets was uitgevoerd op de effecten voor het innamepunt voor de drinkwatervoorziening. Uiteindelijk is dat op aandringen van Rijkswaterstaat wel gebeurd, maar dit is volgens Laçin nog steeds onvoldoende om de drinkwatervoorziening voor de lange termijn veilig te stellen. Hij vroeg de minister een handreiking op te stellen om voor bevoegde gezagen helder te maken hoe in de immissietoets rekening moet worden gehouden met de effecten voor innamepunten. De minister gaf aan de Kamer binnenkort te informeren over de Structurele aanpak opkomende stoffen en dan informatie over een handleiding mee te sturen.

Aanpak medicijnresten
Van Eijs (D66) en Dik-Faber (Christenunie) vroegen aandacht voor de aanpak van medicijnresten. Er moeten behalve maatregelen aan het einde van de keten, zoals extra zuiveringen bij bouwen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), vooral bronmaatregelen genomen worden. Zo benadrukten beide Kamerleden dat nog steeds 25% van de gemeenten kosten doorberekent aan apotheken die oude medicijnen inleveren. Ook Van den Brenk (50-plus) gaf aan geschrokken te zijn van de forse emissie van geneesmiddelen op het oppervlaktewater. Ze vroeg wat de minister gaat doen om meer geld voor innovatieve medicijnen vrij te maken die minder belastend zijn; voorkomen is beter dan genezen. De minister gaf aan dat het zowel gaat om een bronaanpak als zuiveren aan het eind van de keten.
Dik-Faber gaf onder meer aan dat zij vindt dat de farmaceutische industrie moet meebetalen aan eventuele extra zuivering. De minister gaf aan dat die mogelijkheid verkend wordt, ze stuurt hierover een brief naar de Kamer.

Meststoffen
Geurts (CDA) wilde op het gebied van het mestbeleid weten waarom niet de Nitraatrichtlijn maar de strengere Kaderrichtlijn Water gevolgd lijkt te worden. Grashoff (GroenLinks) gaf aan dat deze opstelling hem zeer verbaasde. De kwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers nog niet eens in zicht en er moet wat hem betreft nog veel gebeuren om de effecten van overbemesting tegen te gaan. Hij vindt juist dat de minister van IenM krachtig op moet komen voor betere waterkwaliteit. Volgens de minister is de waterkwaliteit op veel plekken verbeterd, maar op bepaalde gebieden moet nog veel gebeuren, met name bij de intensieve landbouw.

Bodembescherming en drinkwater
Lacin (SP) gaf aan dat bodemverontreiniging één van de grote knelpunten is voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. De huidige Wet Bodembescherming wordt vervangen door een Aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet. Laçin vroeg de minister of deze aanvullingswet goede waarborgen heeft om bronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen tegen bodemverontreiniging. De minister gaf aan dat deze knelpunten in het kader van een convenant worden opgepakt en bij de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen aan bod komen.

Aangekondigde moties

Een aantal Kamerleden heeft aangekondigd moties te willen indienen op het gebied van waterkwaliteit. Op 27 juni vindt het debat plaats waarin deze moties kunnen worden ingediend.

Tags by dit artikel
Delen via: