Verkenning mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen gepubliceerd; nationale aanpak noodzakelijk
Terug 10 februari 2023

Verkenning mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen gepubliceerd; nationale aanpak noodzakelijk

​Minister Harbers van IenW stuurde op 9 februari de verkenning effectief instrumentarium Bewust en zuinig drinkwatergebruik van adviesbureau Berenschot naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief haalt hij aan dat bewust en zuinig drinkwatergebruik een hoofddoel is in de Beleidsnota Drinkwater voor de periode 2021-2026.

De verkenning gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwatergebruikers. Vewin staat achter de ambitie water te besparen. Een nationale aanpak is daarvoor nodig; waterbesparing vraagt de gezamenlijke inzet van de drinkwatergebruikers – huishoudens en bedrijven – , overheden, drinkwaterbedrijven en anderen. Waterbesparing is voor de drinkwatersector een belangrijk thema omdat het kan bijdragen aan de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Een stevige inzet op de watertransitie waarbij ingezet wordt op 'water en bodem sturend' en – dus – water beter vasthouden blijft voor de drinkwaterbedrijven voorop staan.

Verder onderzoek nodig voor overgaan tot implementatie instrumenten en maatregelen

Alle in het rapport geïnventariseerde maatregelen en instrumenten hebben volgens de onderzoekers voor- en nadelen, ook zijn er nog veel onzekerheden over de effectiviteit van instrumenten en maatregelen. De geschetste opties vragen daarom volgens Berenschot nog om een nadere analyse en uitwerking van onder meer de risico's, kosten, baten en uitvoering om tot besluitvorming en implementatie te komen. Vewin onderschrijft die conclusie en vindt het van groot belang dat bij de beoordeling van mogelijke instrumenten en maatregelen voor drinkwaterbesparing de volksgezondheid altijd als primair criterium wordt gehanteerd. De drinkwatersector zet zich actief in om bewust en zuinig watergebruik te stimuleren bij huishoudens en bedrijven, binnen het handelingsperspectief dat de drinkwaterbedrijven hebben.

Verbinding drinkwaterbesparing met 'water en bodem sturend'

De verkenning is gedaan in het kader van acties die voortvloeien vanuit de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026, waar bewust en zuinig drinkwatergebruik een van de thema's vormt. Onlangs is door het kabinet besloten 'water en bodem sturend' te laten zijn in de ruimtelijke ordening. Het programma 'Water en bodem sturend' bevat ook ambities op het vlak van (drink)waterbesparing. Vewin staat achter deze ambities. Waterbesparing vraagt de gezamenlijke inzet van de drinkwatergebruikers (huishoudens en bedrijven), overheden, drinkwaterbedrijven en andere betrokkenen. Daarom steunt de drinkwatersector het door de minister voorgestelde nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing op basis van de verkenning naar maatregelen en instrumenten voor bewust en zuinig drinkwaterverbruik. Vewin vindt het positief dat IenW en BZK in afstemming met de drinkwatersector gaan onderzoeken hoe de toepassing van huishoudwater en regenwater verruimd kan worden. Vewin pleit voor aanpassing van het Bouwbesluit zodat bij nieuwbouw voorwaarden gesteld kunnen worden over regenwateropvang en gebruik van huishoudwater in plaats van drinkwater. Daarbij moet volksgezondheid altijd voorop staan bij beslissingen over de drinkwatervoorziening.

Onderzoek Belasting op Leidingwater

Minister Harbers van IenW heeft ook de Verkenning facts & figures belasting op leidingwater (BoL) naar de Tweede Kamer gestuurd. De BoL is een milieubelasting die door de Rijksoverheid wordt opgelegd over het gebruik van water.
De verkenning, opgesteld door adviesbureau Sterk Consulting, toont aan dat er veel haken en ogen zitten aan fiscale sturing van drinkwatergebruik. De onderzoekers geven aan dat de effectiviteit van de BoL laag is door de zeer lage prijselasticiteit van het drinkwatergebruik. Ook het eerder genoemde rapport van Berenschot bevestigt dit. Desondanks concludeert Sterk dat er aanknopingspunten zijn voor nader onderzoek naar het belasten van drinkwater. De minister kondigt verder onderzoek aan.

Lees het standpunt van Vewin over Water en bodem sturend
Lees de Kamerbrief van minister Harbers over o.a. bewust en zuinig drinkwatergebruik en de BoL


Tags by dit artikel
Delen via: