Vewin blij met pleidooi Van Veldhoven voor verdergaande zuivering afvalwater
9 maart 2020

Vewin blij met pleidooi Van Veldhoven voor verdergaande zuivering afvalwater

Op 5 maart vond de Milieuraad plaats met de milieuministers van de Europese lidstaten. Commissaris Sinkevičius concludeert namens de Europese Commissie dat lidstaten pleiten voor ambitiebehoud van de Europese Waterwetgeving, waaronder de Kaderrichtlijn Water. De commissie rekent op hun steun bij toekomstige voorstellen. Minister Van Veldhoven pleitte in de Milieuraad voor verdergaande zuiveringstechnieken voor opkomende stoffen in afvalwater en om de Richtlijn Stedelijk Afvalwater te herzien. Vewin steunt dit pleidooi en roept op deze uitgesproken ambitie concreet te maken.

Beleid beter op elkaar afstemmen

Net als veel andere lidstaten gaf minister Van Veldhoven tijdens de Milieuraad aan mogelijkheid te zien voor meer coherentie en synergie tussen de Europese waterwetgeving en ander sectoraal beleid. Specifiek voor Nederland streeft ze naar meer coherentie tussen het waterkwaliteitsbeleid, het mestbeleid en het afvalwaterzuiveringsbeleid, omdat de doelen voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nog niet worden gehaald.

Richtlijn Stedelijk Afvalwater: herziening nodig

Voorafgaand aan de Milieuraad vond op 27 februari een Schriftelijk Overleg in de Tweede Kamer plaats. Daarin stelde Minister Van Veldhoven dat de Richtlijn Stedelijk Afvalwater uit 1991 is verouderd. Ze gaf aan dat er inmiddels geavanceerde zuiveringstechnologieën bestaan. Deze verwijderen naast organische stoffen en de nutriënten stikstof en fosfaat, ook andere soorten verontreiniging zoals medicijnresten. De Minister benadrukte dat aanpak bij de bron het uitgangspunt blijft, maar dat voor de veelvoud aan stoffen die in het afvalwater terecht komt, bronaanpak niet de volledige oplossing kan bieden. Ze pleitte ervoor zoveel mogelijk aan het begin van de keten, zoals bij toelating van chemische stoffen (REACH) en bestrijdingsmiddelen, de vergunningverlening op orde te brengen.

In de Milieuraad benadrukte de Minister nogmaals expliciet dat de Richtlijn Stedelijk Afvalwater moet worden gemoderniseerd om chemische stoffen te kunnen aanpakken en innovatie van rioolwaterzuiveringen te stimuleren tot vergaande zuivering van opkomende stoffen.
Vewin is ook voor herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater en pleit voor het opnemen van een best beschikbare techniek bij afvalwaterzuivering en vergaande zuivering van opkomende stoffen.

Kaderrichtlijn Water: ambitieverlaging onacceptabel

Minister Van Veldhoven riep in de Milieuraad op tot modernisering van de KRW om nieuwe uitdagingen aan te pakken en daarbij het gebruik van PFAS zo veel mogelijk te beperken door strikter om te gaan met het voorzorgsprincipe. Daarnaast legde ze sterk de focus op monitoring, specifiek het one-out-all-out principe, met een pleidooi voor flexibilisering van monitorings-voorwaarden, om bijvoorbeeld meer kosteneffectieve monitoringstechnieken te kunnen introduceren. Ambitieverlaging van de KRW noemt ze onacceptabel.
Vewin pleit voor het alsnog halen en behouden van de KRW-doelen na 2027 en het via modernisering integreren van doelen op het vlak van opkomende stoffen. Mocht de KRW worden herzien, dan pleit Vewin ervoor het bestaande ambitieniveau te behouden en tegelijk nieuwe uitdagingen op te pakken, zoals klimaatverandering en opkomende stoffen en het versterken van de bescherming van drinkwaterbronnen.

Lees het standpunt van Vewin over de Richtlijn Stedelijk Afvalwater
Lees het standpunt van Vewin over de Kaderrichtlijn Water

Tags by dit artikel
Delen via: