Vewin roept Tweede Kamer op om verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw te herstellen
Terug 31 mei 2022

Vewin roept Tweede Kamer op om verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw te herstellen

​Op 1 juni vindt een debat plaats over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waarmee de wettelijke grondslag voor maatregelen inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw wordt geregeld. Dit is nodig omdat op 24 november 2020 het Gerechtshof in Den Haag het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onverbindend heeft verklaard vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag. Vewin betreurde destijds deze uitspraak omdat het belangrijk en wenselijk is om in de openbare ruimte geen schadelijke bestrijdingsmiddelen toe te passen. Bestrijdingsmiddelen kunnen het grond- en oppervlaktewater en ook de bronnen voor drinkwater verontreinigen. Daarom vraagt Vewin aan de Tweede Kamer om het verbod weer te herstellen.


Eerder verbod aantoonbaar effectief

Met de voorgestelde wetswijziging wordt een wettelijke grondslag opgenomen voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Ook wordt er een grondslag opgenomen voor een eventueel gebruiksverbod voor particulieren. Het eerdere verbod was effectief: bij innamepunten voor drinkwater was sinds de start ervan een afname van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat in het water te zien. Behalve aantoonbare effectiviteit voor verbetering van de waterkwaliteit, heeft Vewin nog een aantal andere argumenten om voor herstel van het verbod te pleiten:

 1. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland is nog onvoldoende om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te kunnen halen. In een groot deel van het oppervlaktewater en grondwater bestemd voor drinkwaterproductie worden nog steeds bestrijdingsmiddelen in te hoge concentraties gevonden.
 2. Het gebruik buiten de landbouw staat haaks op de afspraak in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 om de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw tot bijna nul terug te brengen.
 3. Ook op Europees niveau zijn ambities vastgelegd om het gebruik van bestrijdingsmiddelen (door de landbouw) sterk terug te dringen. Dan kan het niet zo zijn dat terreinbeheerders wel weer gewoon bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken.
 4. Veel gemeenten en terreinbeheerders zijn vanuit milieuoverwegingen al bewust overgestapt op groene alternatieven voor chemische onkruidbestrijding. Het weer toestaan van het gebruik van bestrijdingsmiddelen belemmert verdere innovatie. Een beheer zonder bestrijdingsmiddelen blijkt bovendien technisch én financieel goed uitvoerbaar.
 5. Particuliere gebruikers zijn vaak niet goed op de hoogte van de risico’s voor mens, dier en milieu en de voorschriften voor zorgvuldig gebruik. Het is daarom beter om ook voor particuliere gebruikers een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in te stellen.

  Lees hier het eerdere artikel over de voorgenomen wetswijziging in november 2021: Vewin bepleit snel nieuw verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw - Nieuwsberichten Vewin
  Lees hier het wetsvoorstel: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (35756) | Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Lees hier meer over de inzet van Vewin bij het NPLG: Hoofdlijnendebat LNV: prioriteit voor de bescherming drinkwaterbronnen in het NPLG - Nieuwsberichten Vewin
Tags by dit artikel
Delen via: