Vewin steunt de Europese ambities van minister Van Nieuwenhuizen voor waterkwaliteit
Terug 18 juni 2019

Vewin steunt de Europese ambities van minister Van Nieuwenhuizen voor waterkwaliteit

​Minister Van Nieuwenhuizen wil vasthouden aan de ambitie de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 behaald te hebben. Daarna wil zij ambitieus verder kunnen met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat schrijft zij in een brief over de Europese evaluatie van de KRW aan de Tweede Kamer.
Vewin staat achter de inzet van de minister en vindt dat voor nu de focus allereerst moet liggen op het halen van de bestaande KRW-doelen. Voor de KRW na 2027 moet het ambitieniveau hoog blijven en moeten nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en opkomende stoffen opgepakt worden.

Extra aandacht nodig voor verbeteren waterkwaliteit

De Europese Commissie evalueert momenteel de (KRW) en haar dochterrichtlijnen zoals de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire stoffen. De resultaten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 gepubliceerd. Vervolgens zal de nieuwe Commissie beslissen of de KRW wordt herzien.
De Kaderrichtlijn Water is een belangrijk instrument om op nationaal en internationaal niveau een goede waterkwaliteit te kunnen realiseren. In de afgelopen jaren is de waterkwaliteit in heel Europa verbeterd, maar helaas zijn de KRW-doelen in Nederland nog niet gehaald. De verwachting is dat dit voor de deadline van de KRW in 2027 ook niet gaat lukken. Er is daarom extra aandacht en ambitie nodig voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Continueren KRW noodzakelijk

Vewin vindt continuering van de KRW na 2027 noodzakelijk. Doorgaan na 2027 mag echter op geen enkele manier een excuus worden voor het niet tijdig halen of verlagen van de huidige KRW-doelen. Voor de KRW na 2027 is het van belang dat het ambitieniveau voor het halen van de KRW-doelen hoog blijft, en dat afspraken gemaakt worden over het behouden en waar nodig alsnog halen van de doelen.

Bij een eventuele herziening van de KRW zijn de volgende punten van belang om te zorgen voor een goede waterkwaliteit van de drinkwaterbronnen:

  • Nieuwe uitdagingen moeten opgepakt worden, zoals klimaatverandering en opkomende stoffen.
  • Behoud van artikel 7 van de KRW en versterking van artikel 7.3 als resultaatsverplichting. Artikel 7 regelt de bescherming van drinkwaterbronnen. In 7.3 staat dat achteruitgang van de kwaliteit van drinkwaterbronnen voorkomen moet worden en waar nodig moet verbeteren zodat op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwaterproductie kan worden verlaagd.
  • Betere afstemming tussen de doelen, aanpak en normen van de KRW en andere wet- en regelgeving die een relatie heeft met waterkwaliteit, om hiermee te zorgen voor een samenhangend Europees water-, milieu- en landbouwbeleid.
  • Geen extra uitzonderingen of ruimere interpretatie om het niet halen van doelstellingen te rechtvaardigen. (Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van nitraat in de bodem door mestgift uit het verleden.)
  • Handhaven van het 'one out all out-principe'*. Dit is een belangrijk voorzorgsprincipe vanwege onzekerheid over de complexe interacties in het watersysteem. Het nadeel is echter wel dat dit principe verbeteringen op onderdelen maskeert en weinig motiverend werkt voor sectoren die maatregelen moeten nemen. Vewin vindt dat er daarom ruimte gegeven moet worden voor rapportage over voortgang op de afzonderlijke onderdelen en parameters.

Lees het standpunt van Vewin over de Kaderrichtlijn Water

* Dit betekent dat als een waterlichaam op basis van één parameter niet voldoende scoort, de eindscore van het hele waterlichaam 'rood' is (dus niet voldoet aan de goede toestand).

Tags by dit artikel
Delen via: