Vewin steunt pleidooi Natuur en Milieu: extra inzet om doelen Kaderrichtlijn Water te halen nodig
Terug 7 maart 2019

Vewin steunt pleidooi Natuur en Milieu: extra inzet om doelen Kaderrichtlijn Water te halen nodig

​Milieuorganisatie Natuur en Milieu waarschuwt in het onderzoeksrapport Waterkwaliteit en Biodiversiteit dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland onvoldoende is. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor een goede waterkwaliteit in 2027 te behalen pleit Natuur en Milieu voor een bronaanpak en een effectievere organisatie van het waterbeheer in Nederland, evenals een verdergaande integratie van het waterbeleid met het mest- en gewasbeschermingsbeleid.

Beschermen bronnen drinkwater

Vewin onderstreept dat we in ons land uitstekend drinkwater hebben. Goed en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte en essentieel voor de volksgezondheid. De beschikbaarheid '24/7' daarvan is in ons land volstrekt vanzelfsprekend. Zó vanzelfsprekend dat soms vergeten wordt wat hiervoor nodig is. Grond- en oppervlaktewater, vormen de basis voor het Nederlandse drinkwater. Om te voorkomen dat we steeds meer moeten investeren in zuivering, moeten bronnen beschermd worden tegen verontreinigingen. Hoe schoner de bron, des te minder zuivering nodig is en hoe beter de drinkwaterkwaliteit behouden kan blijven.

Verantwoordelijkheid nemen voor beter beschermen bronnen

Vewin ondersteunt dan ook de oproep die Natuur en Milieu doet in het rapport. Vewin wil dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt om strenger in te grijpen. Nederland is een commitment aangegaan door akkoord te gaan met de KRW. Dan moet Nederland ook de verantwoordelijkheid nemen om maatregelen te nemen. De bronnen voor drinkwater worden bedreigd door verschillende verontreinigingen. Er zijn hardnekkige problemen op het vlak van bijvoorbeeld nitraat en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast dienen zich nieuwe uitdagingen zoals opkomende stoffen en medicijnresten, die in de KRW nog niet zijn meegenomen.

Gezamenlijke aanpak knelpunten

Voor de drinkwatersector is de urgentie van concrete bestuurlijke afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren dan ook hoog. De minister heeft vorig jaar aangegeven te willen komen tot afspraken voor aanpak van de waterkwaliteitsproblematiek, met ‘harde handtekeningen’ van betrokken partijen. Inmiddels zijn in dit kader de ‘versnellingstafels’ gestart, met als doel bestuurlijke afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor Vewin is de uitkomst van deze tafels topprioriteit om te komen tot schonere drinkwaterbronnen.

Meer informatie:
Position paper over de Europese Kaderrichtlijn Water
Position Paper met inzet Vewin voor het Wetgevingsoverleg Water

Tags by dit artikel
Delen via: