Vewin vindt ambities in Toekomstvisie gewasbescherming 2030 meer dan noodzakelijk
Terug 16 april 2019

Vewin vindt ambities in Toekomstvisie gewasbescherming 2030 meer dan noodzakelijk

Het Ministerie van LNV heeft de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 gepubliceerd. In deze visie is de ambitie opgenomen in 2030 te kunnen spreken van nagenoeg geen emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu en nagenoeg geen residuen op producten.
De toekomstvisie is opgesteld door het Platform Duurzame Gewasbescherming. Het Rijk (LNV, IenW), organisaties uit de land- en tuinbouw (onder andere LTO), de gewasbescherming- (onder andere Nefyto), natuur- (Natuur en Milieu) en de watersector (UvW, Vewin) werkten gezamenlijk binnen het platform aan de toekomstvisie.

Naar een duurzamer gewasbeschermingsbeleid

De visie bevat het streven om in 2030 in de land- en tuinbouw duurzaam te produceren. Dit betekent zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, nagenoeg zonder emissies naar het milieu. Inhoudelijk wordt aangehaakt bij de Kringlooplandbouw visie van de minister van LNV.
De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 bouwt voort op de Tweede nota Duurzame gewasbescherming. Hierin zijn doelen en maatregelen opgenomen voor de periode 2013-2023 om het gewasbeschermingsbeleid verder te verduurzamen.
De leden van het Platform zullen in 2019 gezamenlijk een uitvoeringsprogramma opstellen om de doelen uit de Tweede nota en de Toekomstvisie te kunnen halen. Vewin zal hieraan deelnemen en daarbij expliciet aandacht vragen voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Minder emissies belangrijk voor drinkwatersector

Gewasbeschermingsmiddelen komen vaak in normoverschrijdende concentraties voor in grond- en oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterproductie. Concrete maatregelen vanuit de overheid zijn nodig om de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen terug te dringen en de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen.
Vewin is betrokken geweest bij het opstellen van de toekomstvisie en staat achter de doelen van de visie. Belangrijk voor de drinkwatersector is dat de bestaande doelstellingen voor beperking van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu (zoals in de Tweede Nota Gewasbescherming in 2023 en de Kaderrichtlijn Water in 2027) worden doorgetrokken tot nagenoeg nul in 2030.

Meer aandacht nodig voor toezicht en handhaving

Vewin benadrukt dat concrete maatregelen vanuit de overheid nodig zijn om de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen terug te dringen. Uit een recent verschenen overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR blijkt onder meer dat sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en in voorraadbekkens. Op veel locaties zaten daar normoverschrijdende concentraties bij.
Vewin vraagt ook meer aandacht voor toezicht en handhaving van bestaande maatregelen, met name gericht op de bescherming van drinkwaterbronnen.

Lees de Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Tags by dit artikel
Delen via: