Vewin wil betere monitoring en bescherming van drinkwaterbronnen in Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik Pesticiden
Terug 13 januari 2022

Vewin wil betere monitoring en bescherming van drinkwaterbronnen in Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik Pesticiden

Vewin heeft een reactie gegeven op het concept Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik Pesticiden. De Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden heeft als doel het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Europa te beperken. Nederland moet hiervoor elke vijf jaar een nationaal actieplan (NAP) opstellen. Reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen is voor de drinkwaterbedrijven cruciaal. Bestrijdingsmiddelen komen namelijk, afhankelijk van de wijze van toepassing, via verwaaiing, afspoeling en/of uitspoeling terecht in de bodem, rivieren, sloten en beken. Zij verspreiden zich zo verder richting grond- en oppervlaktewater, de bronnen van de drinkwaterbedrijven. De eerder dalende trends in oppervlaktewaterinnamepunten zijn de laatste jaren uitgevlakt, en in het opgepompte grondwater voor drinkwaterproductie is zelfs een toename van deze stoffen zichtbaar. Dit leidt tot extra zorgen en kosten om deze stoffen te verwijderen. Vewin ondersteunt daarom de ambities van Nederland zoals vastgelegd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Betere monitoring nodig, meer ambitie op terugbrengen emissies naar nagenoeg nul

In de reactie op het concept-NAP pleit Vewin voor betere monitoring van de voortgang en tijdige bijsturing indien tussendoelen niet worden gehaald. Zo is het volgens Vewin verstandig concrete meetbare tussendoelen te stellen, systematisch te monitoren en jaarlijks te rapporteren, om zo vinger aan de pols te houden over de voortgang van het reductiepad richting 2030. Ook pleit Vewin voor betere bescherming van water in het algemeen en grondwaterbeschermingsgebieden in het bijzonder, en meer ambitie op het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen via 'Integrated Pest Management' of IPM. De drinkwatersector behoort tot de stakeholders die de Toekomstvisie Gewasbescherming hebben onderschreven. De doelen en aanpak uit deze toekomstvisie worden via het concept Nationaal Actieplan (NAP) ook opgevoerd voor de Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden. Met name het hoofddoel om de emissies van deze stoffen naar het milieu terug te brengen naar nagenoeg nul in 2030 is voor de drinkwaterbedrijven van groot belang, inclusief de vastgelegde concrete tussendoelen voor de waterkwaliteit (specifiek voor drinkwaterbronnen) voor 2023 en 2027.

Meer lezen

-De oproep en bijbehorende stukken over de Consultatie nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden op de website van de Rijksoverheid: Consultatie nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden | Publicatie | Rijksoverheid.nl
-De reactie van Vewin: klik hier
-Het Vewin standpunt over de Aanpak van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen: Aanpak gewasbeschermings-middelen in drinkwaterbronnen - Standpunten Vewin
-De kritische visie van Vewin op de huidige Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik pesticiden en waarom de herziening van belang is: 'Huidige richtlijn is een papieren tijger'‚Äč

Tags by dit artikel
Delen via: