Waterbeheerders slaan de handen ineen voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Terug 19 juni 2020

Waterbeheerders slaan de handen ineen voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Op 17 juni hebben alle waterbeherende partijen en de waterleidingbedrijven een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) borgt. De partijen hebben de intentie uitgesproken om het instrumentarium gezamenlijk up-to-date te houden en te beheren. Hiervoor is de komende twee jaar vier miljoen euro beschikbaar.

Zowel de droogte en de behoefte om daar meer greep op te krijgen als de wens om meer inzicht in de waterkwaliteit in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, laat zien dat er dringend behoefte is aan één consistente basis voor het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium vormt die basis. Het NHI stelt waterbeheerders en andere partijen in staat sneller modellen te maken die inzicht geven in de waterhuishouding en veranderingen daarin voor de korte en lange termijn. Denk aan het effect van de droogte van de afgelopen jaren op de (grond)watersituatie nu en het in beeld brengen van effecten van klimaatverandering in de toekomst. Bijzonder aan het NHI is dat alle hydrologische kennis op zowel regionaal als nationaal niveau in Nederland is gebundeld en op alle schaalniveaus gebruikt kan worden. Hierdoor worden hydrologische rekenresultaten voortaan beter, goedkoper en onderling consistenter. Tevens geeft de verdere ontwikkeling van het NHI invulling aan de aanbevelingen uit de droogte-evaluatie van 2018 van de landelijke Beleidstafel Droogte en sluit goed aan op de 100 miljoen euro die de minister van I&W afgelopen week ter beschikking heeft gesteld voor 'droogtemaatregelen'.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt de landelijke samenwerking die de laatste jaren is gegroeid, officieel bezegeld. Het gaat om een samenwerking tussen waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (RWS, PBL en DG Water en Bodem).

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de officiële ondertekening van de overeenkomst gaf Katja Portegies (Rijkswaterstaat) aan dat ‘De uitdagingen voor de toekomst zijn zo groot dat we het ons niet kunnen permitteren dat ieder voor zichzelf aan de gang gaat. We doen het voor onszelf, maar ook voor onze kinderen.’

Volgens Hans de Groene (Vewin) is het NHI een belangrijk instrumentarium gebleken tijdens de afgelopen droogteperioden: 'De Beleidstafel Droogte benadrukt dat het belangrijk is te blijven investeren in goede data, adequate informatievoorziening en modellering. Het is een hele belangrijke stap dat alle partijen nu gezamenlijk investeren in het NHI en het beheer en onderhoud daarvan. De drinkwatersector levert daaraan graag een bijdrage.'

Joost Buntsma (STOWA) stelde namens de waterschappen dat 'juist voor onzekere tijden een goed instrumentarium en betrouwbare data nodig zijn om je als waterbeheerders voor te bereiden op besluiten die gezamenlijk genomen moeten worden'.

Henry Meijdam (IPO) liet namens de provincies weten dat 'goede samenwerking in Nederland "delta-land" essentieel is. Het NHI is een mooi voorbeeld van deze Nederlandse "poldersamenwerking". Als "hoeders" van het grondwater zien provincies in het NHI een belangrijke meerwaarde. De uniforme data en instrumenten uit het NHI zorgen voor effectiever beleid, kosteneffectiviteit en bedrijfszekerheid'.

Sinds 2015 is reeds 2 miljoen euro geïnvesteerd in het gezamenlijke instrumentarium. De komende twee jaar wordt met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst nog eens 4 miljoen euro geïnvesteerd om het instrumentarium te voltooien. Daarnaast hebben de betrokken partijen de nadrukkelijke intentie om te blijven samenwerken bij het beheer van het NHI. De verwachting is dat het gebruik van het NHI jaarlijks tot enkele miljoenen euro's aan besparingen zal opleveren.

Contact

Voor verdere informatie over het NHI kunt u contact opnemen met ir Jacques Peerboom, voorzitter van het programmateam NHI, dat de totstandkoming van het NHI coördineert (06-52051188).

Achtergrondinformatie NHI

Op de website van het NHI vindt u een folder met een nadere uitleg over het NHI (klik hier).

Tags by dit artikel
Delen via: