Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de nadere uitwerking NOVI
Terug 13 mei 2020

Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de nadere uitwerking NOVI

​Op 23 april informeerde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer door middel van een brief over 'Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)'. De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang. Dat is de basis om bij de inrichting van de leefomgeving goed rekening te houden met de drinkwaterfunctie als publieke nutsfunctie, die nauw samenhangt met de volksgezondheid. Een belangrijke aanvullende stap in deze brief is dat waterbeschikbaarheid als uitgangspunt geldt bij de inrichting van Nederland.

NOVI: nationaal belang moet doorwerken

Ten opzichte van de ontwerp-NOVI zijn in de brief een aantal aanvullende nationale richtinggevende keuzes benoemd. Het kabinet streeft ernaar de volgende versie van de NOVI voor de zomer aan de Tweede Kamer te sturen, na bespreking met de Tweede Kamer wordt de NOVI definitief. Vewin vindt dat bij die nadere uitwerking het belang van de drinkwatervoorziening goed door moet klinken. Behalve de Rijksoverheid zijn ook de andere overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies verantwoordelijk voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Daarom moet de NOVI ook goede doorwerking hebben in het beleid van deze andere overheden. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Voor de drinkwaterbedrijven is het essentieel dat, om betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven maken er voldoende ruimte, bescherming en waterbeschikbaarheid is voor drinkwaterbronnen, -winningen en -zuiveringen. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het duurzaam veiligstellen van drinkwaterbronnen en infrastructuur is daarom van vitaal belang.

Waterbeschikbaarheid leidend bij ruimtelijke inrichting

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering met langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren en toenemende kans op hevige buien met wateroverlast. Daarom zijn ook heldere afspraken om de waterbeschikbaarheid te verbeteren noodzakelijk. De drinkwaterbedrijven zijn van mening dat waterbeschikbaarheid leidend moet zijn bij ruimtelijke inrichting en landgebruik .De volgende drie aspecten in de voorkeursvolgorde zijn gelijkwaardig aan elkaar en zullen via regionaal maatwerk evenwichtig afgewogen moeten worden: beter vasthouden van water, zuinig zijn met water en water slimmer verdelen.

Standpunt van Vewin

Om de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen is het volgens Vewin van belang dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening concreet doorwerkt in de prioriteiten en keuzes in de NOVI en provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting. Bij de verdere uitwerking van waterbeschikbaarheid moet via regionaal maatwerk gelijkwaardig en evenwichtig worden afgewogen hoe wordt omgegaan met water vasthouden, zuinig zijn met water en verdelen van water.

Lees voor meer informatie het Vewin Position Paper NOVI.

Tags by dit artikel
Delen via: