Waterspiegel 5: met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water
23 december 2020

Waterspiegel 5: met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water

In dit laatste nummer van Waterspiegel van 2020 veel aandacht voor het terugdringen van chemische stoffen in het milieu, onder meer in het coverinterview met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Een decembernummer is ook de plek om terug te blikken èn vooruit te kijken. In deze Waterspiegel daarom aandacht voor tien jaar Bestuursakkoord Water door de ogen van enkele nauw betrokken bestuurders. De waterwoordvoerders in de Tweede Kamer kijken terug op de afgelopen kabinetsperiode. Daarnaast een verslag van het Wetgevingsoverleg Water en Wadden en aandacht voor de gevolgen van de energietransitie voor de drinkwatersector.

'Uitstoot schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen'

In de laatste maanden van dit kabinet is er nog een flink aantal watergerelateerde dossiers dat de aandacht opeist van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66). Rode draad daarin is de omgang met ongewenste en opkomende stoffen. De drinkwatervoorziening heeft al langere tijd groeiende last van allerlei ongewenste chemische
stoffen in het oppervlakte- en grondwater, de bronnen waaruit drinkwater wordt geproduceerd.
Wat zijn de ambities van de staatssecretaris op dit gebied?

'Meer ruimte voor investeringen drinkwaterbedrijven'

In het Wetgevingsoverleg Water en Wadden was er, behalve voor thema's zoals waterbeschikbaarheid en de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), veel aandacht voor de WACC-problematiek en de noodzaak van een grotere investeringsruimte voor de drinkwaterbedrijven. In de Waterspiegel een verslag van deze en andere relevante onderwerpen voor de drinkwatersector, zoals de normen voor PFAS in drinkwater in relatie tot de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor PFAS in grondwater en de gerechtelijke uitspraak om het verbod op bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw terug te draaien.

Terugblikken en vooruitkijken

Dankzij het Bestuursakkoord Water (BAW) werken het Rijk, de VNG, het IPO, de Unie van
Waterschappen en Vewin sinds 2011 landelijk intensiever en succesvoller samen. Hetzelfde
geldt voor de regionale samenwerking tussen de overheden en drinkwaterbedrijven. Goede
communicatie, duidelijke verantwoordelijkheden en kosteneffectief samenwerken zijn de destijds
afgesproken speerpunten. Eind 2020 eindigt het BAW. Sander Mager (UvW), Breunis van de Weerd (VNG) en Riksta Zwart (Vewin) blikken terug én kijken vooruit.

Waterwoordvoerders aan het woord

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht kijken de waterwoordvoerders van negen partijen terug op de afgelopen vier jaar en vertellen zij over hun ambities voor de toekomst. Wat is er op het gebied van waterbeleid bereikt en waar zijn zij trots op? En wat staat er nog op hun wensenlijstje?

Gevolgen energietransitie voor drinkwaterinfrastructuur

De energietransitie gaat gepaard met de aanleg van warmtenetten om de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord te realiseren. In deze Waterspiegel aandacht voor de gevolgen van de aanleg van warmteleidingen voor de drinkwaterleidingen in de grond. Ralph Beuken, onderzoeker Waterinfrastructuur bij KWR, schetst de situatie en geeft uitleg.

Lees hier de hele Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: