Waterspiegel: Speciale editie over de Kaderrichtlijn Water
Terug 13 december 2019

Waterspiegel: Speciale editie over de Kaderrichtlijn Water

​De laatste editie van de Waterspiegel voor 2019 is een Waterspiegel Special over de Kaderrichtlijn Water (KRW). Aanleiding voor deze special is het feit dat aankomend jaar cruciaal gaat zijn voor de KRW. In 2020 worden de plannen gemaakt om in de laatste planperiode van de KRW (2022-2027) de doelen van de KRW te halen. Het halen van deze doelen is belangrijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en daarmee dus voor de productie van drinkwater. Zo blijkt uit het recente KWR-rapport 'De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland' dat de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor het maken van drinkwater onder toenemende druk staat en dat concrete verbetermaatregelen hoognodig zijn.

Stakeholders aan het woord

In dit nummer van Waterspiegel wordt uitgelegd wat de KRW is en waarom deze richtlijn zo belangrijk is voor de drinkwatervoorziening. Directeuren Gerard Stroomberg (RIWA-Rijn) en Maarten van der Ploeg (RIWA-Maas) pleiten bijvoorbeeld in een dubbelinterview voor meer aandacht voor de drinkwaterfunctie van oppervlaktewater en inzet op preventieve bescherming. Hans de Groene (directeur Vewin) benadrukt in een interview dat regie door de minister van IenW op de laatste planperiode van de KRW essentieel is, omdat er nu op watergebied veel dossiers samen komen. Prioriteit moet volgens hem komen te liggen bij het beschermen van de drinkwaterbronnen. Maar de drinkwatersector is niet de enige partij die belang heeft bij de KRW. Zo vertelt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu in deze Waterspiegel waarom zijn organisatie zich grote zorgen maakt over met name de waterkwaliteit in de kleinere wateren. Roy Tummers, directeur Water bij de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) benadrukt dat er, mede dankzij de KRW, al veel bereikt is in Nederland op het gebied van waterkwaliteit. Hij pleit ervoor om volle kracht vooruit te gaan op de ingeslagen weg en geen doelen bij te stellen of af te zwakken. Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit van LTO Nederland geeft daarentegen juist aan dat de KRW-norm voor LTO niet heilig is.

Kaderrichtlijn Water in de regio

Centraal in de aanpak van de KRW staan de internationale stroomgebieden. Nederland heeft voor elk van de stroomgebieden, Eems, Rijn, Maas en Schelde, een apart stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Binnen elk stroomgebieddistrict werken provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan schoner water. In deze Waterspiegel vertellen gedeputeerde Carla Brugman- Rustenburg (Limburg), gedeputeerde Cees Loggen (Noord-Holland), hoogheemraad Agnes van Zoelen (Schieland en Krimpenerwaard), heemraad Mathieu Gremmen (Rivierenland) en wethouder Ed Anker (Zwolle) hoe zij als waterbeheerders te maken hebben met de Kaderrichtlijn Water en hoe zij deze samenwerking in de praktijk ervaren.

Daarnaast staan in deze editie van de Waterspiegel zoals altijd de vaste rubrieken zoals het Waterbeeld, Kort Nieuws en de Achterspiegel.

Lees meer in Waterspiegel nr. 5 / 2019

Tags by dit artikel
Delen via: