Wetgevingsoverleg Water: 'nu of nooit' voor halen doelen Kaderrichtlijn Water
Terug 8 november 2019

Wetgevingsoverleg Water: 'nu of nooit' voor halen doelen Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november vindt het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats in de Tweede Kamer, waar onder andere waterkwaliteit hoog op de agenda staat. Voor drinkwater is het jaar 2020 'nu of nooit' voor de waterkwaliteit. In dit cruciale jaar worden namelijk de plannen gemaakt om in de laatste planperiode van de KRW (2022-2027) de doelen van deze richtlijn te halen. Uit het recente KWR-rapport 'De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland' blijkt dat de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor het maken van drinkwater onder toenemende druk staat en dat concrete maatregelen zijn nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom vraagt Vewin nadrukkelijk de aandacht voor deze maatregelen in het position paper dat Vewin aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vewin geeft aan dat om de doelen van de KRW in 2027 te halen, het noodzakelijk is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de regie neemt op ambitie, maatregelen en planning. Ook moet er prioriteit gegeven worden aan de verbetering van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

Regie minister om doelen KRW te halen noodzakelijk

De deadline om de doelen van de KRW te halen is gesteld op 2027. De doelen van de KRW zijn momenteel nog niet binnen bereik. Vanuit de KRW zijn lidstaten verplicht om iedere zes jaar stroomgebiedbeheerplannen vast te stellen, waarin resterende opgaven met bijbehorende maatregelen worden geschetst. De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen worden onderdeel van het Nationaal Water Programma. Via deze plannen heeft Nederland de laatste kans om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 echt te halen of ze in ieder geval flink dichterbij te brengen. Vewin bepleit om in het begin van het planproces een gezamenlijk beeld te krijgen van de ambities. Het is essentieel dat alle overheden er gezamenlijk voor zorgen dat de optelsom van de maatregelen klopt met wat we gezamenlijk willen bereiken. Hiervoor is het nodig dat de ambities in het Nationaal Water Plan, de stroomgebiedbeheerplannen en de waterplannen van provincies, gemeenten en waterschappen met elkaar sporen. Om dit voor elkaar te krijgen, zal de Minister van IenW regie moeten voeren op dit proces.

Duurzame veiligstelling van drinkwaterbronnen hoogste prioriteit

Uit het eerdergenoemde KWR-rapport over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater in Nederland, dat Vewin heeft aangeboden aan de Minister van IenW, blijkt dat de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater als bronnen voor drinkwater onder toenemende druk staat. Wat Vewin betreft onderstreept het rapport het belang van concrete maatregelen. Hieraan verbindt Vewin het pleidooi om in de nieuwe KRW-plannen prioriteit te geven aan de bescherming van de bronnen voor ons drinkwater. Een belangrijk instrument hiervoor vormen de gebiedsdossiers voor de winningen ten bate van de drinkwatervoorziening. Per winning is een gebiedsdossier gemaakt dat inzicht biedt in de mate waarin doelen al dan niet worden gehaald en daarmee ook in de opgave, waar partijen zich voor gesteld zien om de winning duurzaam veilig te stellen. Deze opgave vormt de basis voor het maken van afspraken over te nemen maatregelen. Die moeten het uitgangspunt vormen voor de maatregelen in de KRW-plannen gericht op drinkwaterbronnen.

Tags by dit artikel
Delen via: