Bezoek Kamerleden aan drinkwatersector in teken van zekerstellen toekomst drinkwater
Terug 15 mei 2023

Bezoek Kamerleden aan drinkwatersector in teken van zekerstellen toekomst drinkwater

Op 12 mei hebben Kamerleden van de Vaste Kamercommissies van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse drinkwatersector, op een productielocatie in Scheveningen. Peter van der Velden (voorzitter Vewin) en Wim Drossaert (directeur Dunea) hebben de Tweede Kamerleden welkom geheten. Bij dit bezoek stond ‘de toekomst van ons drinkwater’ centraal. Vewin heeft hierbij aangegeven voor welke uitdagingen de drinkwatersector staat als het gaat om zekerstellen van de drinkwatervoorziening.

Uitdagingen in de dagelijkse praktijk

De Tweede Kamerleden hebben in de duinen van Scheveningen bij het drinkwaterbedrijf Dunea kunnen zien en horen welke uitdagingen er in de dagelijkse praktijk zijn bij de productie van drinkwater. Om de drinkwatervoorziening ook in de komende jaren te kunnen continueren is er nu actie nodig, vanuit alle partijen in de waterketen. Daarom was er tijdens het werkbezoek speciale aandacht voor de brak water pilot van Dunea in Den Haag. Deze pilot heeft als doel te onderzoeken of het brakke water uit de duinen geschikt is als bron om drinkwater van te maken en zo een nieuwe bron voor drinkwater aan te boren.

Actieplan beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030

Vewin sprak met de Kamerleden over de beschikbaarheid en de benutbaarheid van bronnen voor drinkwater en besprak in dit kader het Actieplan Leveringszekerheid drinkwater. Vervolgens ging het over de Kaderrichtlijn Water en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater met daarbij ook een gedachtewisseling over het onlangs verschenen advies van de Rli. Een ander belangrijk thema is waterbesparing, het is belangrijk deze opgave te zien in relatie tot de wens van de drinkwatersector om de Bouwregelgeving aan te passen voor gebruik van regenwater en circulair water. Tenslotte is ook de financieringsproblematiek voor het doen van nieuwe investeringen door de drinkwatersector besproken.

Vanuit de Tweede Kamer waren aanwezig:
  • Fahid Minhas (VVD);
  • Faissal Boulakjar (D66);
  • Pieter Grinwis (CU);
  • Pepijn van Houwelingen (FVD);
  • Marieke Meedendorp (Adjunct griffier VKCie IenW)

Tags by dit artikel
Delen via: