Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid
Terug 30 november 2022

Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid

​Op 29 november vonden de stemmingen plaats van de moties die Tweede Kamerleden hadden ingediend bij het Wetgevingsoverleg Water van 21 november. Een flink aantal moties werd aangenomen. Van belang voor Vewin zijn de moties over waterbeschikbaarheid, de KRW, het Bouwbesluit en grondwater.

Waterbeschikbaarheid

Vier moties werden aangenomen op het gebied van waterbeschikbaarheid en het borgen van de toekomstige drinkwatervoorziening. De motie van Fahid Minhas (VVD) vraagt om onderzoek naar het ontzilten van zout water en hoe dit kan bijdragen aan het op peil houden van de drinkwatervoorziening. Ook Caroline van der Plas (BBB) zag haar motie, die oproept tot het onderzoeken van het filteren van zeewater tot drinkwater, aangenomen worden. Tjeerd de Groot (D66) en Pieter Grinwis (CU) hadden een motie ingediend om het verminderen van laagwaardig gebruik van drinkwater door de industrie te betrekken bij de uitwerking van het industriebeleid van EZK. Ook deze werd aangenomen. Een vierde motie die werd aangenomen op het gebied van waterbeschikbaarheid was die van Van der Plas. Zij wil afspraken opnemen in bestuurlijke akkoorden en startpakketten voor provincies om zo de drinkwatervoorziening voor de woningbouw zeker te stellen.

Waterkwaliteit

Rondom waterkwaliteit werden moties aangenomen over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het bestrijdingsmiddel glyfosaat. De motie van Barry Madlener (PVV) die werd aangenomen roept op om verontreinigingen die uit het buitenland komen mee te wegen bij het doelbereik van de KRW. Ook werd een motie aangenomen die oproept om bij het opstellen van het Nationaal Innovatieprogramma voor de landbouw, de innovaties te toetsen aan het doelbereik van de KRW. Deze motie was ingediend door De Groot en Grinwis. Laura Bromet (Groen Links) en Habtamu de Hoop (PvdA) hadden een motie ingediend voor een verbod voor particulieren voor het kopen en gebruiken van onkruidverdelgers die glyfosaat bevatten. Ook deze werd aangenomen.

Bouwbesluit en grondwater

Minhas kreeg zijn motie aangenomen die regelt dat bij de herziening van het Bouwbesluit onderzocht wordt welke maatregelen hierin kunnen worden opgenomen voor slimmer watergebruik. Tot slot hadden Minhas en Grinwis samen een motie ingediend om te inventariseren welke grondwateronttrekkingen een vergunning eisen. Ook deze werd aangenomen.


Tags by dit artikel
Delen via: