NOVEX: provincies nu aan zet voor zekerstellen drinkwatervoorziening
Terug 21 december 2022

NOVEX: provincies nu aan zet voor zekerstellen drinkwatervoorziening

Op 12 december heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer de startpakketten van de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX), die hij aan de provincies heeft gestuurd, toegelicht. Deze startpakketten bevatten de nationale opgaven die voortvloeien uit nationale programma’s. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen is daar nadrukkelijk onderdeel van. Vewin roept provincies op bij de uitwerking van hun startpakket keuzes te maken voor de ruimtelijke inrichting van hun gebieden die een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening veilig stellen. Eerder trok Vewin aan de bel omdat, zonder tijdige actie, in steeds meer regio’s knelpunten dreigen voor de levering van drinkwater.

Actieve invulling van de zorgplicht

Op dit moment staat Nederland voor een groot aantal opgaven waarvoor keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling van de beschikbare ruimte. Denk aan de woningbouwopgave, de stikstofaanpak, verduurzaming van de landbouw, verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatvraagstuk. In de provinciale startpakketten zijn deze nationale opgaven en de ruimtelijke keuzes beschreven die afkomstig zijn uit verschillende nationale programma’s zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het programma Water en bodem sturend (WBS). Deze ruimtelijke keuzes vormen het kader voor de uitwerking in provinciale ruimtelijke voorstellen de komende maanden. Voor Vewin is het vooral belangrijk dat bij de uitwerking van de ruimtelijke vraagstukken op provinciaal niveau goed invulling wordt gegeven aan de zorgplicht van overheden voor de openbare drinkwatervoorziening uit de Drinkwaterwet. Dit betekent onder andere dat de kwaliteit en beschikbaarheid van bestaande drinkwaterbronnen wordt beschermd en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende drinkwaterbronnen. De brief van minister De Jonge vormt hiervoor een goed startpunt. Hij onderstreept het belang van rekening houden met de drinkwaterfunctie bij het maken van ruimtelijke keuzes.

Specifieke aandachtspunten per provincie, ook over beschermen drinkwaterfunctie

Per provincie zijn in de startpakketten enkele specifieke aandachtspunten beschreven, soms ook over het beschermen van de drinkwaterfunctie. Provincies moeten de nationale opgaven en keuzes nu gaan ‘vertalen’ naar provinciaal niveau. Samen met andere overheden en organisaties leggen ze een provinciale ‘puzzel’: welke functies krijgen waar ruimte en onder welke voorwaarden? Ze maken een integraal voorstel hoe ze de ruimtelijke vraagstukken in hun provincie gaan oplossen. Dit doen de provincies voor drie ‘perspectieven’:
  1. landbouw en natuur
  2. netwerken voor energie en (circulaire) economie
  3. leefbare steden en regio’s.
Water en bodem vormen een sturend element in alle drie de perspectieven en alle drie perspectieven zijn daarom belangrijk voor de toekomst van de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven werken graag mee aan het leggen van de puzzel in hun regio’s.

Lees hier het standpunt van Vewin over het NPLG:


Tags by dit artikel
Delen via: