Tweede Kamer vraagt minister Harbers om strategie en uitvoeringsprogramma voor leveringszekerheid drinkwater
Terug 28 maart 2023

Tweede Kamer vraagt minister Harbers om strategie en uitvoeringsprogramma voor leveringszekerheid drinkwater

Op 27 maart vond in de Tweede Kamer het Nota-overleg Water en bodem sturend plaats, waarbij diverse thema’s die belangrijk zijn voor de drinkwatersector aan bod kwamen. De Tweede Kamer vroeg het kabinet een strategie en uitvoeringsprogramma uit te werken voor het tijdig en in voldoende mate aanwijzen van drinkwaterbronnen. Ook het beschermen van deze bronnen en het ruimte bieden aan nieuwe drinkwaterbronnen horen volgens de Kamer thuis in de strategie en het programma. Harmen Krul (CDA), Fahid Minhas (VVD) en Pieter Grinwis (CU) dienden een motie in waarin minister Harbers wordt gevraagd dit op te pakken. Minister Harbers liet deze motie aan het oordeel van de Tweede Kamer. Hij gaf aan dat hij samen met IPO en Vewin werkt aan de leveringszekerheid van drinkwater tot 2030. Caroline van der Plas (BBB) zei dat het tekort aan drinkwater serieus wordt en dat gezien het aantal nieuwe woningen en het behoud van het vestigingsklimaat nieuwe vergunningen voor drinkwater nodig zijn.

Waterkwaliteit: de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Kamerleden waren bezorgd over het halen van de KRW-doelen. Tjeerd de Groot (D66) gaf aan dat maar 1% van de Nederlandse wateren aan de KRW-doelen voldoet. Laura Bromet (GroenLinks) en Ernst Boutkan (Volt) vroegen aandacht voor verontreiniging van oppervlakte- en grondwater en wat er nodig is om de doelen van de KRW te halen. Zij pleitten voor een bronaanpak om de kwaliteit van drinkwaterbronnen te verbeteren. Fahid Minhas (VVD) diende een motie in om in beeld te brengen voor welke wateren het halen van de KRW-doelen in 2027 niet realistisch is, en hierover in gesprek te gaan met de Europese Commissie. Harmen Krul (CDA) diende een motie in over het realiseren van een Europese coalitie van landen die zich verzetten tegen de lopende aanscherping van de KRW-doelen en normen. De minister stelde dat veilig drinkwater een eerste levensbehoefte is en dat schoon water van groot belang is. Hij verwacht dat Nederland in 2027 aan de KRW-doelen voldoet als alle benodigde maatregelen voor die tijd uitgevoerd zijn en er gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingsmogelijkheden. Hij kondigde ook een extra impuls aan om de doelen binnen bereik te brengen. Wat betreft de bronaanpak voor drinkwaterbronnen zei de minister dat het tijd kost voordat de gevolgen voor de waterkwaliteit zichtbaar zijn. Aanpassingen van zuiveringen voor drinkwaterproductie zullen de komende jaren waarschijnlijk nodig zijn.

Vergunningplicht grondwater?

Verschillende Kamerleden vroegen de minister een vergunningplicht voor alle grondwaterwinningen als structurerende keuze op te nemen in het programma Water en bodem sturend. Nu staat er een meet- en registratieplicht in, maar onder andere Eva van Esch (PvdD) vond dit onvoldoende. De minister gaat de vergunningsplicht nu niet als keuze heroverwegen en wil eerst de gebiedsplannen van de provincies afwachten om te bezien of deze voldoende effect opleveren.

Landbouw en grondwater

Er ontstond discussie over de interpretatie van de motie van De Groot (D66) over het stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Minister Adema van LNV gaf aan in gesprek te zijn met verschillende partijen over de interpretatie en implementatie van deze motie. Tjeerd de Groot (D66) vond de EU-regelgeving waarop zijn motie gebaseerd is heel duidelijk, en sprak van een benodigde ‘reparatie’ van de Nederlandse wetgeving.

Leveringsplicht drinkwater: levering aan bedrijven

Ter verduidelijking van de Nota Water en bodem sturend gaf minister Harbers aan dat de leveringsplicht voor drinkwater zich beperkt tot huishoudelijke toepassingen. Harmen Krul (CDA) en Pieter Grinwis (CU) vroegen om uitleg wat deze versmalling betekent voor de zorgplicht van provincies. De minister antwoordde dat de wettelijke leveringsplicht van drinkwater het huishoudelijke gebruik betreft en dat bedrijven daar niet onder vallen. Voor het bedrijfsleven wordt zo ook de waarde van water als onderdeel van hun investeringsbeslissingen beter zichtbaar, aldus minister Harbers.

Waterbesparing

Ernst Boutkan (Volt) vroeg naar de doelstelling van 20% drinkwaterbesparing in Water en bodem sturend. Fahid Minhas (VVD) vroeg of men ook bijvoorbeeld grijs water kan gebruiken om de besparingsdoelstelling te behalen. De minister zei dat deze doelstelling gezien moet worden als een ambitie per aansluiting. Voor eind 2023 heeft de minister een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing gereed met een mix van beleidsinstrumenten.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht