Veel aandacht voor drinkwater in WGO Water
Terug 22 november 2022

Veel aandacht voor drinkwater in WGO Water

Op 21 november vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats in de Tweede Kamer. Minister Harbers van IenW debatteerde met maar liefst twaalf fracties. Water blijkt een groot politiek issue te zijn. Centraal in het debat stonden waterkwaliteit, de doelen van de Kaderrichtlijn Water en waterbeschikbaarheid ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

Tweede Kamerbreed: aandacht nodig voor de waterkwaliteit

Het (niet) halen van de doelen voor 2027 van de Kaderrichtlijn Water was bij het WGO een gedeelde zorg. De waterwoordvoerders vroegen uitleg over de plannen en de mogelijke consequenties van het niet halen van de doelen. De VVD (Minhas) spoorde minister Harbers aan alles op alles te zetten om de KRW-doelen te halen. De Hoop (PvdA) stelde dat de waterkwaliteit in Nederland steeds meer onder druk staat en dat het kabinet gelaten toekijkt dat drinkwaterbedrijven met zuiveringen voor de vervuiling opdraaien. Van Esch (PvdD) en Bromet (Groen Links) verwachtten juridische procedures en boetes vanuit de Europese Commissie vanwege het niet halen van de doelen. Koekkoek (Volt) vroeg de minister hoe het ervoor staat met het PFAS verbod via REACH in Brussel. Van der Plas (BBB) gaf aan dat geneesmiddelenresiduen het grootste probleem zijn. De minister stelde vast dat stevige inzet nodig is om de maatregelen uitgevoerd te krijgen. Het Rijk gaat vaker toetsen. Hij voorziet dat in 2027 alle maatregelen genomen zijn en het doel gehaald wordt. De beoogde effecten treden daarna pas op.

Waterbeschikbaarheid voor drinkwater en beter water vasthouden

Beschikbaarheid van voldoende zoetwater mede ten behoeve van de drinkwatervoorziening kwam bij de meeste fracties naar voren. Minhas (VVD) wilde het Bouwbesluit aanpassen voor grijs/regenwater vanwege waterbesparing. Hij vroeg ook hoe met de decentrale overheden de verdroging tegengegaan kan worden en water beter vastgehouden kan worden. Madlener (PVV) vroeg meer water te bufferen. Beckerman (SP) zei dat we zonder extra maatregelen voor 2030 zonder drinkwater komen te zitten. Zij vroeg of drinkwater (kwaliteit) sturend zal zijn in het NPLG. De Groot (D66) wilde vergunningsvrije grondwateronttrekkingen vergunningplichtig maken en pleitte voor een waterbestendig Bouwbesluit. De Hoop (PvdA) pleitte voor een wettelijke grondslag voor provincies om te kunnen sturen op grondgebruik en teelten. Van der Molen (CDA) zei dat vergunningen voor onttrekkingen voor drinkwater moeilijk verleend worden en vroeg wat de minister daar aan ging doen. Grinwis (CU) wilde laagwaardig gebruik van drinkwater in de industrie terugdringen. Koekkoek (Volt) en Van der Plas (BBB) vroegen naar de mogelijkheden via ontzilting drinkwater te maken en Van der Plas vroeg ook hoe in woningbouwplannen van provincies de beschikbaarheid van drinkwater veiliggesteld wordt.

Water en bodem sturend

Minister Harbers gaf aan binnenkort het programma Water en Bodem Sturend (WBS) aan de Tweede Kamer te sturen. Onderdelen daarvan zijn volgens hem water beter vasthouden evenals de relatie met de woningbouw en een dwingender karakter van water in de ruimtelijke ordening. Via de gebiedsprogramma’s in het landelijk gebied volgt een toets op waterbeschikbaarheid. WBS schenkt aandacht aan regenwatergebruik en synergie met de landbouw. De minister gaf aan dat huidige grondwateronttrekkingen bezien en herzien worden en dat er afspraken met provincies komen over grondwaterplafonds. Verder krijgt drinkwater een prominente plek in WBS, in het NPLG en in de startpakketten voor de provincies. Voldoende beschikbaarheid van drinkwater moet onderdeel zijn bij ruimtelijke keuzes voor woningbouw, alternatieve bronnen zoals brak water maken onderdeel uit van de plannen en in WBS komt een doelstelling voor waterbesparing. Tot slot zei de minister dat versnelling van vergunningen moet passen in lokale omstandigheden en dat er een onderzoek loopt naar mogelijkheden tot aanpassing van het Bouwbesluit.

Tags by dit artikel
Delen via: