Water en bodem centraal in Waterspiegel 4
Terug 13 december 2022

Water en bodem centraal in Waterspiegel 4

De laatste Waterspiegel van dit jaar is verschenen. In nummer 4 veel aandacht voor waterbeschikbaarheid en het principe ‘water en bodem sturend’. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt wat hij onder dit principe verstaat. Hydroloog Niko Wanders zoomt in op water beter vasthouden in ons watersysteem. Daarnaast deskundigen van Dunea en Vitens die uitleggen hoe de drinkwatervoorziening in de knel komt en wat zij als oplossingen zien.

Water en bodem en de inrichting van ons land

Minister Mark Harbers van IenW gaat in op de rol van water en bodem in de ruimtelijke ordening en het halen van de KRW-doelen. Hij gaat in op zijn recente brief aan de Tweede Kamer: ‘Bij de inrichting van ons landschap moeten we meer rekening houden met bodem en water. Niet alles zal overal nog mogelijk zijn.’ Over de KRW zegt Harbers onder meer: ‘Op kwaliteitsgebied moet ons land in 2027 de maatregelen genomen hebben om te voldoen aan de doelen van de KRW.’

Landschappelijke inrichting op de schop

Niko Wanders is universitair docent Hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij zegt dat de maakbaarheid van ons landschap eindig is. ‘De landschappelijke inrichting moet op de schop. Het mooiste zou zijn als we bepaalde gebieden kunnen bestemmen voor één toepassing: drinkwatervoorziening, industrie, landbouw of natuur.’ aldus Wanders.

Meer capaciteit nodig, minder water afvoeren

De drinkwaterbedrijven hebben de komende jaren meer productiecapaciteit nodig. Dunea en Vitens hebben al per direct meer capaciteit nodig. Willemijn Bouland, manager Strategie bij Dunea licht toe wat de bottleneck op dit moment is. ‘Het probleem is de complexiteit en de doorlooptijd voor het voorbereiden en verkrijgen van benodigde vergunningen.’ Naast acute actie is het ook nodig naar de lange termijn voor waterbeschikbaarheid te kijken. Peter Salverda, strategisch omgevingsmanager bij Vitens zegt daarover: ‘Een complete watertransitie is nodig; een andere inrichting van het watersysteem, gericht op water vasthouden en de ruimtelijke inrichting daarop aanpassen.’

Europees pleidooi voor schoon water

EurEau is de Europese Federatie van Nationale Verenigingen voor de Drinkwatervoorziening en Afvalwaterbehandeling en behartigt de belangen van haar leden bij de Europese instellingen. Secretaris Generaal Oliver Loebel maakt zich druk over de kwaliteit van water. Hij constateert: ‘De KRW stelt kwaliteitseisen aan oppervlakte- en grondwater. In 2027 moet al het water van goede kwaliteit zijn. We verwachten niet dat enig land – met inbegrip van Nederland – hierin zal slagen.’
Verder in dit nummer onder meer het drinkwaterpaspoort van Fahid Minhas (VVD) en het Wetgevingsoverleg Water waarin veel aandacht naar drinkwater ging.
Tags by dit artikel
Delen via: